Календар

АСОЦИАЦИЯТА НА ПАРКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ ФИНАНСИРА ПОДПОМАГАЩИ БИОРАЗНООБРАЗИЕТО БИЗНЕСИ В ЗАПАДНА И ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА

АСОЦИАЦИЯТА НА ПАРКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ  ФИНАНСИРА  ПОДПОМАГАЩИ БИОРАЗНООБРАЗИЕТО БИЗНЕСИ  В ЗАПАДНА И ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНАДо 30 юли 2013 г.Асоциацията на парковете в България (АПБ) приема предложения за финансиране за подпомагащи биоразнообразието бизнеси (ПББ). Финансирането е в размер до 35 000 лв. на проект, в подкрепа на стопански дейности за възстановяване и опазване на ключови природни ресурси в територии в или граничещи с природните паркове “Врачански Балкан” и “Българка”, както и зона BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“ от Европейската мрежа Натура 2000.

Програмата за ПББ ще финансира дейности, които:
• опазват и възстановяват биологичното разнообразие;
• генерират печалба (задължително е да има приложен бизнес план);
• предоставят стопански услуги в периода 1 септември 2013 г. - 31 януари 2015 г.;
• се извършват на териториите на общините Берковица, Враца, Габрово, Георги Дамяново, Годеч, Трявна, Своге, Чипровци, Чупрене.

Финансови условия:
• Кандидатите трябва да осигурят съфинансиране от 40% от стойността на проекта си;
• Изплащането на сумите по финансирането и съфинансирането може да става поетапно, според приложения бизнес план;
• Максималната стойност на един проект не може да бъде повече от 35 000 лв. Няма минимална стойност на проект.

Примерни дейности на ПББ:
• Предоставяне на еко-туристически услуги, свързани с възстановяване на биологичното разнообразие /напр. ботанически градини на открито, центрове за размножаване и наблюдение на редки животни, изграждане на специализирана туристическа инфраструктура в чувствителни територии/;
• Използване на горски ресурси, лечебни растения и недървесни горски продукти.

Кандидатите могат да са юридически лица - земеделски производители, НПО, бизнес организации, местни администрации, но и физически лица (при условие, че се регистрират преди сключване на договора с АПБ).

В раздел "Дейности" на сайта на АПБ - http://bg-parks.net/main.php?act=arhiv&act1=rez&rec=197 са публикувани формулярите и приложенията за кандидатстване, включително списъци с целеви видове и местообитания в териториите, за чието опазване се очаква ПББ да допринесат.



АПБ организира Програмата за подпомагане на ПББ в периода 2013 – 2015 г. в рамките на проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. В рамките на програмата АПБ предоставя консултации по подготовката на проектите на интересуващите се кандидати, които имат желание да обсъдят своите бизнес идеи с екипа на АПБ. Досега са проведени и 6 информационни срещи за кандидатите в Габрово Трявна, Враца, Чипровци, Берковица и София.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3275 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони