Календар

Проекти

Дейностите на Коалицията "За да остане природа в България" са много повече и независими от проектното финансиране. Въпреки това, с цел подпомагане на различните кампании, се набират средства по тематични проекти. Благодарение на привлeчените средства и ентузиазма на множество експерти и доброволци всеки ден вършим по нещо значимо!

Текущи проекти

Природата няма глас, тя има нас

Донор: Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
Координатор: Българска фондация Биоразнообразие
Продължителност: 01.09.2021 / 31.08.2023
Бюджет: 79 330 евро (100% принос от Фонд „Активни граждани“, финансиран по ФМ на ЕИП)

България е сред най-богатите страни в Европа по разнообразие от дива природа. Вместо да ценим това богатство обаче в последните години виждаме как системно то се унищожава - застрояване на последните диви кътчета, пожари във вековни гори, ВЕЦ, които унищожават биоразнообразието в реките, бракониерство на малкото останали представители от защитени видове, са само част от ежедневните престъпления срещу природата. Група експерти, обединени в коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България”, са се посветили на каузата да запазят природното ни богатство. Но освен обществена подкрепа, през последните 15 години те срещнаха и не малко пречки, поставени по пътя им от хора, които виждат природата единствено като ресурс за частно ползване.

Приключили проекти

Участие за природа

Донор: Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Координатор: Българска Фондация Биоразнообразие в партньорство с ЕС „За Земята” и Блулинк
Продължителност: 14.11.2014 / 14.03.2016
Бюджет: 80 542 евро, от които 10 % (8055 евро) са собствен принос, осигурен от бенефициента и партньорите по проекта

Целта на проекта е да насърчи включването на неправителствените организации в процесите на формулиране на политики и взимане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво. Въпреки че имат над 10 г. история, практиките на гражданско и НПО участие при вземането на решения за околната среда не са задоволителни за природозащитната гражданска общност. Проектът ще осигури структуриран и целенасочен анализ и предложения за подобрение на възможностите за гражданско и НПО представителство, ще подпомогне местни инициативни групи за разрешаването на наболели екологични проблеми, ще изготви и ще се застъпи за приемането на експертни решения, законови промени и политики.

4706 посещения

„За да остане природа”

Донор: Фонд за НПО от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство; Фондът е управляван с България от Фондация ЕкоОбщност и ФРМС
Координатор: Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Асоциация на парковете в България, Асоциация „Планини и хора” и ЕС За Земята
Продължителност: 01.03.2009 / 30.04.2010
Бюджет: 83 988 евро, от които близо 9000 евро са собствен принос на партньорите по проекта

България е сред най-богатите на биологично разнообразие страни в Европа. Въпреки малката си площ, страната попада в границите 5 биогеографски района (алпийски, континентален, черноморски и частично в средиземноморски и степен), дава дом на 90 типа природни местообитания и местообитания на над 120 вида растения и животни според Европейската директива за местообитанията и 90 вида по Директивата по птиците.

В последните две години на нарастващи заплахи за природата в България гражданският сектор се оказа единственият инструмент за мониторинг и контрол над незаконното строителство в защитените територии и НАТУРА 2000 зони, корупционните връзки между политическите фигури и инвестиционните интереси и нефункциониращата съдебна система. Ето защо настоящият проект целеше подпомагане на структурите на гражданското общество за ефективно опазване на природата в България.

Дейностите бяхат фокусирани в 5 заплашени от унищожаване защитени територии и зони в следните географски райони: северно и южно Черноморие, Рила, Родопи и Пирин. Те бяха насочени към широката общественост и представителите на гражданското общество, отговорните институции в Европа и България, европейски и български медии, научната общност и социално отговорния бизнес.

8189 посещения

„Кампания „За да остане природа в България”: увеличаване на подкрепата - въвличане на научните среди, отговорния бизнес и граждани от цялата страна”

Донор: Фондация Институт „Отворено общество” град София
Координатор: Българска фондация Биоразнообразие
Продължителност: 10.02.2009 / 31.12.2009
Бюджет: 9980 USD

Проектът цели да се осигури дълготрайна и ефективна защита на природата и устойчиво бъдеще за хората в България. За постигане на по-голяма ефективност и устойчивост в усилията за опазване на природата е необходимо проследяване на конкретните случаи за нарушаване на природозащитното законодателство, предоставяне на независима и достоверна информация на европейските институции, привличане на научните среди, социално отговорния бизнес и неправителствени организации от цялата страна. Основните дейности по проекта са: организиране на съвместни работни групи между НПО и научната общност; разработване и внасяне на нови сигнали и жалби в българските и европейските институции; среща с комисаря по околна среда в ЕК; пътуващ семинар-дискусия по кампании на Коалицията; изработване на стратегия за устойчиво финансиране на Коалицията; издаване и разпространение на информационни и рекламни материали за популяризиране на Коалицията и поддръжка и техническо подобряване на интернет платформата www.forthenature.org; организиране на пресконференции.

6904 посещения

Овластяване на гражданите чрез укрепване на кампанията за опазване на дивата природа в България

Донор: Фондация Terre Humaine, Швейцария
Координатор: Граждани за Рила, За Земята
Продължителност: 01.01.2009 / 31.05.2010
Бюджет: 8000 евро

Главната цел на проекта е да вдъхнови широко гражданско участие в опазването на българското природно наследство, използвайки кампанията за опазването на Рила от свръхзастроване и масов туризъм като фокус. Като цяло проектът ще допринесе гражданите да се почувстват част от цяла платформа, която обединява хора и групи в борбата за запазване на Рила и оставащата дива природа в България. Целта на процеса е да създаде чувство на овластяване и нарастваща увереност у хората, че могат да участват и влияят върху процесите на вземане на решения в сферата на опазване на природата.

Накрая, превръщайки кампанията за Рила в успешен пример за граждански контрол върху институциите, проектът цели да промени разпространения възглед на българите, които се интересуват от природозащитни теми, че нищо не зависи от тях.

7337 посещения

„За да остане природа в България” – застъпническа кампания за защитените територии и зони

Донор: Фондация Институт „Отворено общество” град София
Координатор: Българска фондация Биоразнообразие
Продължителност: 01.01.2008 / 30.04.2008
Бюджет: 10 000 USD

Кампанията „За да остане природа в България” e продължение на съвместната инициатива на организациите, участващи в екофамилията по проекта. Съобразно новите условия в страната с пълноправното членство в Европейския съюз и съобразно придобития опит, фокусът на кампанията се измества от основно към изпълнителната власт и народните представители в България към европейските институции и изнасяне на кампанията на европейско ниво. В България поради неадекватното отношение и бездействие на отговорните институции е необходимо усилията да се насочат към съдебната власт чрез водене на дела, част от които вече започнаха. Същевременно в обстановката на все по-активно гражданско общество, е важно да бъдат продължени действията, популяризиращи проблемите, пред които е изправена българската природа и българското общество.

7563 посещения

„За да остане природа в България”

Донор: SDC – Швейцарската агенция за развитие и сътрудничесто
Координатор: Българска фондация Биоразнообразие
Продължителност: 01.01.2007 / 31.12.2007
Бюджет: 23 000 лева

Kампанията и гражданските акции през 2006та година показаха засилващ се интерес от възможности за гражданско участие в различни събития и мероприятия с цел изразяване на изразяващи активна позиция по определени проблеми. От друга страна, единствено силния обществен интерес е в състояние да предизвика изпълнение на законовите изисквания на отговорните български институции, както и да предизвика интереса на европейските институции. Ето защо през 2007ма година основна цел на проекта е да поощри гражданското участие чрез широки медийни и публични кампании.

6770 посещения

„Застъпническа кампания за природното наследство, като основа за устойчиво развитие в България”

Донор: Фондация Институт „Отворено общество” град София
Координатор: Българска фондация Биоразнообразие
Продължителност: 01.06.2006 / 30.10.2006
Бюджет: 14 790 USD

Кампанията цели запазване на природното наследство на България, като основа за устойчиво развитие и благоденствие и е съвместна инициатива на организациите, участващи в екофамилията по проекта. Кампанията е насочена към изпълнителната власт и народните представители и включва: подготовка и обосновка на предложените за включване в националната екологична мрежа защитени зони; изготвяне на доклад/и за заплахите и моделни случаи на застрашени зони и изпращане до български и европейски институции; организиране на срещи с народни представители и представители на изпълнителната власт; организиране на среща на коалицията от неправителствени организации за изготвяне на конкретни послания към целевите групи; подготовка на текст и материали за подписка; издаване на плакат и тениски; организиране на две пресконференции, интервюта и публикации в пресата; създаване и поддържане на интернет страница на Кампанията.

7958 посещения

Във връзка с предизвикателствата при изграждане на европейската мрежа от защитени зони Натура 2000 в България са спечелени и успешно приключени 4 малки проекта в периода 2006-2008. Формален координатор на 5 от проектите е Българска фондация Биоразнообразие, а на други 2 – ЕС „За Земята” и СГС „Щастливеца”. Партньори и изпълнители са членовете на Коалицията „За да остане природа в България”.

През 2006 година главна цел на проекта е подпомагане на процеса на изграждане на Натура 2000 мрежата в България посредством разработване на научната информация за 50 Натура 2000 защитени зони. По това време са проведени и първите застъпнически акции за изграждане на Натура 2000 мрежата в пълен размер, съгласно изискванията на Директивата за птиците и Директивата за местообитанията. През 2007 година информационната кампания се разраства и като резултат от активисти – членове на НПО и доброволци се формира постоянна гражданска група, която ежеседмично провежда публични акции за популяризиране на същността и значението на Натура 2000, в подкрепа на изграждането й в България в законовите срокове и параметри. Привлечена е огромна обществена подкрепа и внимание за Натура 2000 като изследване на Европейския съюз – ЕвроБарометър в началото на 2008 година показва, че България е на второ място е Европа по степен на познаване на Натура 2000.

През 2007 и следващите години, паралелно с успешното защитаване на пълния размер подходящи съобразно законовите критерии територии за включване в българската част от Натура 2000, се развиват граждански кампании за опазване и устойчиво управление на ценни природни територии, включени в Натура 2000: Иракли, Странджа, Рила, Родопи…

Коалицията „За да остане природа в България” все повече се разраства с нови групи като към момента обхваща 22 различни организации и над 40 приятелски формирования, активни в различни сфери от чистата природозащита. В различните застъпнически кампании – за Натура 2000 в пълен размер или за отделна зона, са използвани различни подходи за привличане на публичното внимание и информиране на обществото: информационни пътувания и разяснителни кампании по градове, привличане на известни личности, създаване на песни и клипове, организиране на големи масови прояви (концерти, изложби), множество демонстрации и артистични протести, отворени публични дискусии, петиции, информационни и рекламни материали, кръгли маси с различни заинтересовани страни, пресконференции и т.н. Информация за проведените обществени и информационни дейности може да бъде намерена на уебсайта на Коалицията „За да остане природа в България:

http://forthenature.org/ (актуален до този момент)

http://bluelink.net/zaprirodata/ (актуален до средата на 2007)

Други донори:

През 2008 година спешните дейности на Коалицията «За да остане природа в България» бяха финансирани благодарение на Магазини «Стената» и собствен принос на Българска фондация Биоразнообразие. От 2006 година Магазините отделят част от печалбата си за подпомагане на значими кампании като към момента са дарили над 10 000 лева за различни спешни граждански инициативи: например Планиниада на Рила и Витоша, изложбите за Рила, както и за цялостното функциониране на Коалицията през 2008 година.

Магазин "Слънчоглед" осигуряват голяма част от необходимите художнически, канцеларски и и професионални изобразителни материали. Ние ги влагаме в изработката на транспаранти, плакати, изложби и предмети на изкуството, необходими при провеждането на различни събития, срещи и акции, организирани от доброволците и организациите на Коалиция "За да остане природа в България". До този момент са ни помогнали за организирането на Месец за Рила, включващ 5 мащабни изложби, за провеждането на Деня на Земята 2009 година, за гражданските присъствия пред Министерски съвет за Рила, за стратегически срещи и други акции и мероприятия. През 2008 година осигуриха част от наградите за Планиниадата в Мальовица.

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията

    Знаете ли, че..

    В една ягода се съдържа повече витамин C от колкото в един лимон.
             Планина, обичам те