Календар

Инсталация за преработка на битови отпадъци се предвижда да бъде изградена в ЗЗ Бесапарски ридове

Инсталация за преработка на битови отпадъци се предвижда да бъде изградена в ЗЗ Бесапарски ридовеНа 9.09.2009 в гр. Пазарджик се проведе обсъждане на потенциалното влияние на инсталация за преработка на битови отпадъци върху природата на Бесапарските ридове. В резултат на срещата бе препоръчано Директорът на РИОСВ Пазарджик, да одобри инвестиционното предложение.

Интересен е факта, че от общо единадесет гласували, само четири са гласували против. Сред тях е представител на РИОСВ отговарящ за биологичното разнообразие и НАТУРА 2000, който е отлично запознат с изискванията на Европейското природозащитно законодателство. Представители на Централна Лаборатория по Обща Екология (ЦЛОЕ) при Българска Академия на Науките (БАН) и Българско дружество за защита на птиците също са гласували против инвестиционното предложение. ЦЛОЕ е изготвила и внесла за разглеждане от експертния съвет независим арбитражен доклад за очакваната степен на увреждане върху предмета и целите на опазване на защитена зона - Бесапарски ридове (BG 0002057). Доклада е критичен и обективен, като е изготвен по задание на РИОСВ Пазарджик. Подобна процедура се провежда за първи път в България

Основните аргументи против изграждането на съоръжението са, че то попада в място от мрежата НАТУРА 2000, с което застрашава животни и местообитания включени в Европейското природозащитно законодателство. В допълнение, социално-икономическите аспекти и качествата на средата за живот на местните хора също не са взети в предвид. Построяването на инсталация за битови отпадъци в района би довела до нарушаване на възможностите на местните хора за земеделие и животновъдство. В рамките на свой проект, БДЗП подпомага местния поминък в района на Бесапарските ридове като по този начин цели опазване на биологичното разнообразие в района.

Като следваща стъпка, предстои БДЗП да депозира „особено мнение” до директора на РИОСВ, с което ще обобщи още веднъж аргументите за опазване на територията. Въз основа на това особено мнение, директорът има право да не допуска построяването на инсталацията в защитената зона.

За повече информация: Ирина Матеева, Отговорник Европейски политики 0878 599 360

Подробно описание на природозащитната стойност на Бесапарските ридове може да видите тук

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3766 посещения

OFF

Последно качено » Новини