Календар

Проучване на сухоземните костенурки във Военноморска база - Бургас

Проучване на сухоземните костенурки във Военноморска база - БургасЗавърши двудневната експедиця за изследване на популацията на сухоземните костенурки на територията на Военноморска база - Бургас. За втора поредна година екип на БДЗП извършва подобни проучвания на територията на базата. Установената плътност на костенурките там е много висока, което се дължи на липсата на безпокойство и запазване на местообитанията на влечугите. Основната причина за това е статутът на мястото, което като военна територия е с ограничен режим на достъп.

Всички открити екземпляри са измерени и маркирани по предварително определена методика. Мониторингът и обработените резултати от него, ще позволят да се проследят тенденциите в развитието на популацията на тези интересни влечуги. Данните, които са събрани, включват основните им характеристики: вид, пол, дължина, ширина и височина на карапакса, дата и място на намиране и др.

Сухоземните костенурки прекарват почти целия си живот в един малък по площ район и много рядко извършват миграции. Затова е от изключителна важност местата, които обитават да бъдат запазени.

В миналото широко разпространени на територията на България, днес двата вида сухоземни костенурки, Шипобедрената (Testudo graeca) и Шипоопашатата (Testudo hermanni) са световно застрашени видове, вписани в Червения списък на Международния съюз за защита на природата. Те са видове, приоритет за опазване от редица международни конвенции: Конвенция за опазване на европейската дива флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция); Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна ( CITES); Директива 92/43 на ЕС от 21.05.1992г. за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
В българското законодателство сухоземните костенурки попадат под протекцията на Законa за биологичното разнообразие. Който унищожи, улови, задържи или продаде екземпляр от тях, без необходимото за това разрешение, се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от хиляда до пет хиляди лева и с компенсиране на нанесените щети.

БДЗП Бургас стартира проучванията на популацията на сухоземните костенурки на територията на Военноморска база Бургас през 2008 г.
Освен теренните акции се проведе и информационна кампния сред работещите във военноморската база, за запознаването им с природозащитния статус на костенурките и основните заплахи за тях.

БДЗП получи пълно съдействие както от командира на Военноморска база - Бургас – бригаден адмирал Георги Мотев, така и от всички работещи там, за които сърдечно им благодарим. Те с голям интерес следяха нашата работа и с интерес очакват резултатите от проучването.
Приключилата експедиция е само началото на ползотворно сътрудничество между БДЗП и структурите на Българската армия не само в Бургас, но и на територията на цялата страна.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

6431 посещения

OFF

Последно качено » Новини