Календар

Безпрецедентен доклад на Европейската комисия: Селскостопанската политика застрашава усилията за спасяване на европейското биоразнообразие

Безпрецедентен доклад на Европейската комисия: Селскостопанската политика застрашава усилията за спасяване на европейското биоразнообразиеБрюксел, 13 юли 2009 г. Днес Европейската комисия публикува резултатите от направената оценка на околната среда в 25 страни членки. Използвайки правителствени данни, докладът анализира състоянието на стотици местообитания и повече от хиляда животински и растителни видове, които са защитени от европейската Директива за хабитатите (местообитанията).

Независимо от някои подобрения, постигнати благодарение на специални природозащитни мерки, докладът показва, че ЕС много вероятно няма да постигне целта си до 2010 г. да спре загубата на биоразнообразие. Това важи особено силно за местообитанията в селскостопанските земи, влажните зони и крайбрежието. Само една пета (17%) от най-важните европейски видове и местообитания са в добро състояние.
Аплодирайки Комисията за безпрецедентния анализ, Бърдлайф Интернешънъл приветства фокусирането в доклада върху ролята на селското стопанство: „Сега вече имаме доказателство, че Общата селскостопанска политика си остава основна заплаха за опазването на околната среда и на биоразнообразието”, коментира Константин Крейсер, Отговорник по европейските политики на Бърдалйф Интернешънъл.
Докладът показва, че местообитания, свързани със селскостопански дейности са в доста лошо състояние в сравнение с други (7% сравнени с 21%, които са в добро състояние). В това отношение пасищата страдат най-много от интензификацията или от запустяване.
Заключенията на Европейската комисия отговарят на доказателствата, събрани от Бърдлайф Интернешънъл за намаляването на броя на птиците, обитаващи селскостопански земи, като например полска чучулига (Alauda arvensis) и калугерица (Vanellus vanellus).
„Основната вина за провала на опитите за подобряване на ситуацията в миналото е на националните правителства и техните земеделски министри”, добавя Крейсер.
„Под въздействие на силни лобита, те отказаха да предоставят необходимите средства на фермерите, които желаят да развиват природосъбразно своите ферми. Вместо това те подкрепиха интензификацията на селското стопанство и производството на био горива, което води до отрицателен ефект върху околната среда. Докладът на Европейската комисия идва точно на време като се има предвид, че дебата за радикална реформа на Общата селскостопанска политика тъкмо започва и представлява огромен, може би последен шанс да се стабилизира селската среда.”
Коментирайки основните изводи на доклада, Бърдлайф смята, че е „скандално” 17 години след приемането на европейската Директива за хабитатите да има страни членки, които не знаят статуса на своите най-важни животински и растителни видове.
Докладът на Комисията специално обвинява Кипър, Испания и Португалия, които отбелязват с „непознати” повече от 50% от своите видове. Бърдлайф настоява Комисията да предприеме строги действия за насърчаване на правителствата да инвестират повече в мониторинг на околната среда и дивата природа.
Бърдлайф посочва основните причини за провала на ЕС в опазването на био-разнообразието: „Разполагаме с отлични средства за опазване на околната среда, като например мрежата Натура 2000 и Директивите за птиците и хабитатите, но наблюдаваме постоянен провал на властите, когато се стигне до промяна на политиките, осигуряващи подходящите финансови инициативи за земеделските стопани и водещи до опазване на защитените зони”, заявява Константин Крейсер. „В този контекст, готовността на правителствата да опазват околната среда е съмнителна и никой не бива да се изненадва от този тъжен доклад на Европейската комисия.”
Още през април тази година, Бърдлайф и някои други НПО-та предложиха пакет от спешни мерки, които да се предприемат от ЕС за опазване на европейските и световни екосистеми от 2010 нататък.
„Ние не можем да си позволим друг провал в опазване на биоразнообразието. Благоденствието на хората, подсигуряването на храна и икономическият просперитет зависят от състоянието на околната среда по същия начин, както ние се нуждаем от устойчив климат”, заключава Константин Крейсер.

Прессъобщение, разпространено от BirdLife International до всички партньорски организации.

* Данни за България не са включени в доклада, защото страната не е била членка на ЕС през отчетния период.

Прессъобщението на Европейската комисия: Брюксел, 13 юли 2009 г., Околна среда: застрашени са много от най-уязвимите биологични видове и местообитания в Европа
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1118&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en

За повече информация, моля свържете се с:
Herlinde Herpoel, Media & Communication Manager at BirdLife International -
+32 494 54 28 44, herlinde.herpoel@birdlife.org

Стойчо Стойчев 0878 599 375
stoycho.stoychev@bspb.org

Ирина Матеева 0878 599 360
irina.kostadinova@bspb.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4462 посещения

OFF

Последно качено » Новини