Календар

Успешно стартира нова инициатива за Еко-образование и НАТУРА 2000

Успешно стартира нова инициатива за Еко-образование и НАТУРА 2000На 28-29 Май 2009 в парк хотел Москва, София, ще се проведе Национална кръгла маса „Образование за НАТУРА 2000” с участието на представители на Министерство на околната среда и водите, Министерство на образованието и науката; Министерство на земеделието; Държавните агенции по горите; експерти, учители и университетски преподаватели по природни науки, БАН и представители на ученически младежки и неправителствени природозащитни организации.

Целта на кръглата маса е да се постави началтото на публична дискусия темата за интегриране на НАТУРА 2000 в образованието. По този начин организаторите очакват да се сложи началото на практическото въвеждане на природозащитата, посредством НАТУРА 2000 във всички сфери на социалния и икономическия живот.
По време на кръглата маса ще се разгледат следните теми:
• Цели на една бъдеща национална програма за образование за НАТУРА 2000. Определяне на потенциални заинтересовани страни.
• Изясняване на нуждата от комуникация за НАТУРА 2000 и съответно съдържанието на една бъдеща Концепция за комуникация за НАТУРА 2000.
• Преглед на конкретни практики, които да се въведат в едно бъдещо учебно помагало..
• Предложения за гражданско участие на местните общности в управлението на зоните от НАТУРА 2000.

Националната кръгла маса ще се състои в рамките на проект „Образование за Натура 2000” - въвеждане на екологичната мрежа в училищата в България, финансиран от Фонд за подкрепа на НПО в България, част от финансовия механизъм на Европейското икономическо просранство. Проектът се реализира от Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа (РЕЦ за ЦИЕ) и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).
Регионален Екологичен Център за Централна и Източна Европа е международна организация, чиято мисия е да подпомага решаването на екологичните проблеми в Централна и Източна Европа. Центърът изпълнява мисията си като насърчава сътрудничеството между неправителствени организации, правителства, бизнес и други заинтересовани лица и като подкрепя свободния достъп до информация и участието на обществото във вземането на решения.
Представителството за България на РЕЦ за ЦИЕ е основано през 1993 г. Разполага с професионални екипи от експерти и ползва опита, както на местни, така и на международни партньори. РЕЦ за ЦИЕ България участва и съдейства при реализирането на различни по обхват и теми проекти в страната и в чужбина.
Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) е основано през 1988 г. БДЗП е водещ авторитет е в областта на опазването и информацията за птиците и природата в България, както и за опазването на значимите за птиците места и местообитания. БДЗП е партньорът на BirdLife International в България.

За контакти и повече информация по проекта:
Веселин Дробенов
тел./факс: 02 983 5217
e-mail: rec-bulgaria@rec.org
www.rec.bg, www.rec.org

Цел и програма
Кратко описание на проекта

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

6549 посещения

OFF

Последно качено » Новини