Календар

Заключителна среща за представяне на резултатите от Българо-Румънски проект за картиране на значими за опазване на биологичното разнообразие гори

Заключителна среща за представяне на резултатите от Българо-Румънски проект за картиране на значими за опазване на биологичното разнообразие гориНа 23 април 2009 г. (четвъртък), в хотел “Света София” ще се проведе заключителна среща за представяне на резултатите от Българо-Румънски проект за картиране на значими за опазване на биологичното разнообразие гори. Проектът е част от инициативата на Европейската работна група по горите на БърдЛайф, стремяща се поетапно да разработи база данни и карти на горските територии в Европа с решаващо значение за опазване на биологичното разнообразие.

Значимите за опазване на биологиното разнообразие гори обхващат 23% от горския фонд на България. Строго защитени са само 14.7% от тези гори, под частична защита са още 10.4%. Въпреки че в основата на усилията на България за опазване на биологичното разнообразие е нейната мрежа от защитени територии, тя все още не успява да обхване достатъчно територии, които ще осигурят запазване на националното биологично разнообразие.
На базата на резултатите и анализите от проучването се установи, че за да бъдат съхранени значимите за опазване на биологичното разнообразие гори в България са необходими много усилия – националната мрежа от защитени територии трябва да бъде подобрена, трябва да се поощряват горскостопански практики, които водят до развитие на разновъзрастни насаждения със сложна пространствена структура и видово разнообразие, трябва да се предприемат мерки за възстановяване на деградирали горски екосистеми и други.

Резултатите от Българо-румънския проект за картиране на гори са неоценим източник на информация за разработване на стратегии и планове за подобряване на защитата и устойчивото стопанисване на горите в България. Те имат разнообразно приложение – разширяване на мрежата от защитени територии по логичен и последователен начин, разработване на планове за управление на защитени зони от Натура 2000, FSC горска сертификация, научни изследвания, пространствено моделиране и други.

Резултатите от картирането са обобщени в ГИС база данни, която е организирана на 3 нива – насаждение, отдел и 25-хектарна мрежа. Публикуването на третото ниво на генерализация на специално създадена уеб-страница (www.forestmapping.net) ще допринесе съществено и за подобряване на информацията за българските гори.

Програма на срещата

Презентации
1. Значими за опазване на биоразнообразието гори в България – Ваня Рътарова, БДЗП
2. Практики за опазване на биологичното разнообразие в стопанисваните гори – инж. Станислав Лазаров
3. Полубеловрата мухоловка - гнездови предпочитания, заплахи и опазването й в България – Костадин Георгиев, БДЗП
4. Нематериално ползване на биологичните ресурси – инж. Нели Дончева, ДПП “Витоша”
5. Инвенстиция в опазване на природата: най-добрият начин за преодоляване на икономическата криза – Dr. Ing. Andrzej Bobiec, Европейска работна група по горите на BirdLife International

Екипът на Българо-Румънския проект за картиране на значими за опазване на биологичното разнообразие гори изказва своите най-искрени благодарности на всички, които подкрепиха осъществяването на проекта с опит и познания, информация и данни, с помощ в полевите дейности!

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3250 посещения

OFF

Последно качено » Новини