Календар

Предложените промени в законодателството за водите обслужват собственици на незаконосъобразни водни централи и премахват забраната за строителство на нови ВЕЦ

Предложените промени в законодателството за водите обслужват собственици на незаконосъобразни водни централи и премахват забраната за строителство на нови ВЕЦКоалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” призовава Министерство на околната среда и водите да оттегли предложените промени в нормативната уредба, които вдигат забраната за строителство на нови водноелектрически централи (ВЕЦ) в националната екологична мрежа и представляват опит за удължаване живота на малките ВЕЦ-ове (мВЕЦ) с водохващания на реки, които не отговарят на изискванията на действащото законодателство.

Предложената промяна в Закона за водите премахва забраната за строителство на нови ВЕЦ в защитени зони от Натура 2000 и защитени територии. Чрез игра на думи и изпразнена от съдържание терминология привидно е предвидена забрана за един вид водни централи (деривационни), но се позволява строителството на друг вид (руслови, но не каскадни). Промените в наредбата за водоползване представляват неумел опит за облагодетелстване на собствениците и инвеститорите на малки ВЕЦ с водохващания на реки, като се премахва изискването за учредени вещни права за строителство в земи публична държавна собственост. Такива са земите в и непосредствено до реките, където се изграждат съоръженията. Към този момент от всички мВЕЦ с водохващания на реки само 3 отговарят напълно на действащото законодателство.

Какъв е проблемът с предложението за промяна в законa?

Малките ВЕЦ по нашите реки имат незначителен принос в енергийния микс (1) , но бяха подпомагани чрез договори за изкупуване на ток на преференциални цени. За сметка на това създават редица проблеми като пълно пресушаване на речни участъци (2) и изпускане на токсични води (3). Неслучайно последваха и процедури от страна на Европейската комисия за проверки на спазването на евродирективите за природните местообитания и водите. След обществен натиск и действия на Европейската комисия, нови ВЕЦ в мрежата Натура 2000 бяха забранени. Няма мотиви за вдигането на забрана, която защитава реките и обитаващите ги видове.

Какъв е проблемът с предложението за промяна в наредбата?

Изискването за учредени вещни права при строителството на ВЕЦ от частни инвеститори е включено в наредбата, тъй като произтича от три закона – за водите, за държавната собственост, за устройство на територията. Наредбата не прави нищо повече от това, да създаде процедура и ясен списък на нужните документи, които се изискват по закон. Премахването на изискването за представяне на документ за учредени вещни права от наредбата няма как да премахне законовите изисквания за това, тъй като законът е нормативен акт от по-висок порядък. Има решения на българския съд (4), които отменят разрешения за строеж на ВЕЦ именно поради липса на уредени вещни права на възложителите.

Важна подробност е, че ползването на публична държавна собственост следва да е възмездно, тоест да се заплаща. Това заплащане за ползване се регламентира с учредяването на вещни права. Като не им се искат учредени вещни права, инвеститорите на ВЕЦ не заплащат ползването на държавната земя и са в привилегировано положение спрямо другите видове бизнес, които ползват държавна собственост.

Организации от Коалицията „За да остане природа в България” вече изпратиха своите становища в рамките на общественото обсъждане, което приключи на 7 септември 2021 г. Така те се присъединиха към позицията на риболовен клуб Балканка към готвените промени.

Призивът към служебното правителство е да оттегли поправките, за да премахне усещането за лобизъм в полза на определен тесен инвеститорски интерес. В случай че поправките бъдат гласувани от Народното събрание, Коалиция „За да остане природа в България” ще се обърне и към президента Румен Радев с искане за вето, за да се спре унищожаването на реките на България.

Снимка от dams.reki.bg:
- Липса на вода в река Буйновска след водохващането на МВЕЦ Девин

1.https://www.wwf.bg/what_we_do/rivers/vredi_vec/
2.https://dams.reki.bg/0265-dam/2015-07-17
3.https://www.dnevnik.bg/zelen/2016/09/21/2831297_vec_luna_shte_bude_zatvoren_i_globen_zaradi/
4.http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/133e3d96d459b065c22583f3002c9c23?OpenDocument

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1851 посещения

OFF

Последно качено » Новини