Календар

ЧЕЗ разпределение и БДЗП стартират общ проект за опазване на птиците

ЧЕЗ разпределение и БДЗП стартират общ проект за опазване на птицитеПроектът е финансиран по програма LIFE на Европейския съюз

ЧЕЗ Разпределение стартира общ проект с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) за обезопасяване на електроразпределителната мрежа в полза на птиците. Официалният старт на проекта беше даден на 19 декември 2017 г. на пресконференция в София, на която присъстваха представители на ЧЕЗ и БДЗП, медиите, РИОСВ, природни паркове и НПО, работещи по темата.

Проектът, чието пълно име е “Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“, е с продължителност 5 години и е финансиран по програма LIFE на Европейския съюз. В рамките му ще бъдат изолирани 4000 опасни електрически стълба, 40 км въздушните проводници ще бъдат маркирани с 3600 „дивертори“, за да са видими за птиците, и ще бъдат монтирани 900 платформи за обезопасяване на щъркелови гнезда. Ще бъдат разработени, произведени и тествани и стандарти за безопасни за птиците електропроводи. Предвидено е проектът да разработи национални стандарти за безопасни за птиците електропроводи и да произведе 40 прототипни стълба на двата най-разпространени и най-опасни за птиците типа стълбове, за да може да се тестват в реални условия и впоследствие да има възможност да се въведат в масово производство и постепенно да заменят старите опасни стълбове.

Дейностите ще се извършат в 19 специално защитени зони по Директива на птиците на ЕС, част от мрежата Натура 2000 - от река Дунав и Беленските острови през високите части на Стара планина до Кресненския пролом и Рупите. БДЗП ще определи важните за птиците места и местообитанията им, което ще гарантира целенасоченото и ползотворно извършване на предвидените от ЧЕЗ Разпределение дейности.

Целевите видове птици, които ще бъдат опазвани благодарение на дейностите по проекта са: царски орел, скален орел, малък креслив и голям креслив орел, бял щъркел, ловен сокол, египетски лешояд, белоглав лешояд, черен лешояд, морски орел, къдроглав пеликан, червеногуша гъска, малка белочела гъска, червенонога ветрушка, голям воден бик и други.
ЧЕЗ работи по обезопасяване на мрежата и поставянето на щъркелови гнезда върху плаформи още преди началото на проекта, тъй като птиците са една от причините за прекъсване на електрозахранването. От стъпването на електроразпределителната компания на българския пазар, дружеството е обезопасило 620 гнезда чрез монтиране на платформи, специално конструирани на предпазват птиците от токов удар, както и 520 стълба. До момента инвестициите на ЧЕЗ Разпределение за защита на биологичното разнообразие, възлизат на над 100 хил. лв. ЧЕЗ оперира на площ от над 40 хил. км, поддържа над 17 000 километра линии средно напрежение (20кВ) и над 22 хил. км въздушни електропроводи ниско напрежение в Западна България и доставя електроенергия на над 2 млн. потребители.

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) е природозащитна гражданска организация, която от 1988 г. работи за опазването на дивите птици и българската природа. БДЗП е партньорът за България на BirdLife International – най-голямата световна мрежа от природозащитни организации. От 2009 г. организацията работи активно за намаляване на смъртността сред дивите птици от токов удар и сблъсък с въздушните проводници и до момента е допринесла за обезопасяването на над 240 км опасни електропроводи в цялата страна.

Проектът „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България”, LIFE16/NAT/BG/000612 е с бюджет 2,65 млн. лв.

Програмата LIFE+ финансира проекти, които допринасят за развитието и прилагането на политиката и законодателството в областта на околната среда. Главната цел е да допринася за развитието на политиките на Европейския съюз за околна среда, включително интегрирането им в други политики, допринасяйки за устойчиво развитие.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1931 посещения

OFF

Последно качено » Новини