Календар

14 страни обединяват усилия в опазването на застрашения египетски лешояд

14 страни обединяват усилия в опазването на застрашения египетски лешоядНов трансграничен проект обединява институции и организации от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка

Институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка доказват, че политически граници не съществуват, когато е необходимо да се спаси от изчезване един световно застрашен вид – египетският лешояд. Всички те обединяват усилията си в новия трансграничен проект „Опазване на египетския лешояд по миграционния му път“ (LIFE16 NAT/BG/000874) с кратко име „Нова надежда за египетския лешояд“, който стартира през юли 2017 г. с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС.

Египетският лешояд е световно застрашен вид, чиято популация на Балканите само за последните 30 години е намаляла с повече от 80%, като в момента наброява едва 70 двойки. Причините за този спад могат да бъдат намерени не само в гнездовите територии на вида, но и по миграционния му път. Египетският лешояд е единственият далечен мигрант сред лешоядите в Европа, като всяка година изминава повече от 8 000 км до зимните си квартири в Африка и обратно.

Проектът цели опазването на най-източната популация на египетския лешояд в Европа, чрез прилагане на спешни природозащитни мерки за елиминиране на най-сериозните известни заплахи за вида в гнездовите му територии и по пътя на миграция. Проектът се основава и надгражда дейностите, предприети между 2011 и 2016 г. по време на LIFE проекта „Помощ за египетския лешояд“. Целите на проекта са в съответствие с най-актуалния стратегически документ за опазване на вида: Планът за опазване на Балканската и Централноазиатската популации на египетския лешояд по пътя им на миграция (EVFAP), който е ключов компонент от Многовидовия план за опазване на лешоядите в Африка и Евразия (Vulture MsAP).
Основните усилия по проекта "Нова надежда за египетския лешояд" ще бъдат насочени към реализирането на два ключови компонента: (1) постигане на постоянно нарастване на популацията на вида в гнездовите му територии на Балканите; и (2) подобряване на условията за опазване на вида по продължение на миграционния му път и в местата за зимуване, чрез минимизиране загубата на мигриращи птици, особено на възрастни индивиди.

Балканският регионален компонент на проекта (България, Гърция, Албания, Македония) включва: създаване на зони за лешояди без отрови и с наличие на достатъчно и безопасна храна и развитие на капацитета и инфраструктурата за реализиране на програма за възстановяване на популацията в близко бъдеще. Проектът ще работи активно с националните институции, за да осигури наличието на подходяща правна защита и ефективното й прилагане. Местните власти в селските населени места ще бъдат насърчавани да създават контролирани местни екарисажи за отпадъци с животински произход на ключови места, предлагащи безопасна храна за лешоядите. Незаконното използване на отровни примамки все още е проблем за всички балкански страни - проектът има за цел да възпроизведе успешните дейности, които вече се изпълняват в Гърция, за да се повиши осведомеността сред институциите, заинтересованите страни и засегнатите лица с цел създаване на балканска мрежа за борба с отровите. За да се предотврати случайното отравяне на птици, проектът ще се бори срещу прекомерната употреба на опасни селскостопански химикали (например чрез намаляване на селскостопанските субсидии за нарушителите) и на токсични ветеринарни лекарства (например забрана на ветеринарното използване на диклофенак и насърчаване използването на алтернативи).

Компонентът на проекта, отнасящ се за пътя на миграция на египетския лешояд, има за цел предприемането на спешни действия, предложени в EVFAP, за справяне със заплахите за вида. За съжаление, в голяма част от страните в Близкия изток (Египет, Ливан и Сирия) и някои африкански държави (Чад, Етиопия, Нигер, Нигерия и Судан) съществуват военни конфликти. Затова стратегията на проекта е да осигури трансфер на опит и да изгради капацитет в тези територии, които са достатъчно безопасни за това, и да работи с най-стабилните местни организации (правителствени или неправителствени). Основните цели са: понижаване на смъртността на египетски лешояди, причинена от токови удари в основните места за почивка на вида в Етиопия; намиране на алтернативи при използването на стрихнин или други отрови в борбата срещу бяса, особено в ключови места със струпване на лешояди в Етиопия и Чад; развитие на местен капацитет за борба с употребата на птици в местни „магически“ церемонии и ритуали (Нигерия); развитие на местен капацитет за борба с незаконното убиване и трафик на птици (Близкият изток).

Проектът предвижда две мащабни информационни кампании за повишаване на осведомеността за вида и за заплахите, които го застрашават – от отравяне, бракониерство, до сблъсък с вятърни турбини и токови удари. Кампанията „Километър за египетския лешояд“ ще сравни миграционното пътуване на вида със маратонско състезание. И двете представляват предизвикателство за силата и издръжливостта и срещат препятствия по пътя си. По време на втората кампания – „Полети с лешояда“, ще бъдат създадени огромни стенописи в някои от най-големите летища, попадащи на пътя на миграция на вида, които ще „разказват“ за основните заплахи, които египетския лешояд среща по време на дългия си полет.

Продължителността на проекта е 5,5 години (1 юли 2017 - 31 декември 2022). Координиращ бенефициент е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Асоциирани бенефициенти са Гръцко орнитологично дружество/ BirdLife Гърция, WWF Гърция, Кралско дружество за защита на птиците (RSPB), Асоциация Природа / BirdLife Турция (DD), BirdLifе за Близкия Изток, BirdLife Африка, Орнитологичния изследователски институт „А. П. Левентис” (APLORI), Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU), Зелени Балкани.
Сайтът на проекта е: www.LifeNeophron.eu

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1371 посещения

OFF

Последно качено » Новини