Календар

Конкурс за директор на Дирекция Природен парк „Странджа“ - резултати

Конкурс за директор на Дирекция Природен парк „Странджа“ - резултатиПротоколна записка от обществен наблюдател на СДП БАЛКАНИ – Андрей Ковачев
присъствал (без право на глас) на заседание на Комисия свикана във връзка с провеждане на
Конкурс за директор на Дирекция Природен парк „Странджа“

На 17.05.2017 г. от 10.00 часа в Изпълнителната агенция по горите се проведе конкурс за длъжността длъжността „Директор на Дирекция Природен парк „Странджа”, гр. Малко Търново. Конкурсът премина в две части:
2.1. Писмен тест от 30 въпроса. Всеки въпрос с верен отговор получава 1 точка.
2.2. Събеседване с допуснатите кандидати, които са получили над 20 точки от теста.
До конкурса бяха допуснати и се явиха 4 кандидати (по реда на явяване и подаване на документите):
- инженер Стефан Златаров (предишен директор на парковата дирекция)
- инженер Димо Димов (изпълняващ длъжността директор на парковата дирекция)
- инженер Емил Манолов
- инженер Гергана Георгиева.

Андрей Ковачев от СДП БАЛКАНИ присъства на конкурса като граждански наблюдател (без право на глас) – чрез предварително подадена заявка до ИАГ.

Процедурата
Общият сбор от изпита се формира от точките от 2-те части на конкурса и утроения резултат от събеседването, където оценката е между 1 и 6 (утроена между 3 и 18). Оценката е средна от тази на всички членове в комисията. Минималният бал не може да бъде по-нисък от 23 точки, а максималният не може да надвишава 48 точки.

Първа част – тест с 30 въпроса:
Всички кандидати преминаха прага от 20 точки. Най-много точки събра инженер Стефан Златаров – 26. Другите кандидати получиха между 21 и 22 точки.

Втора част – събеседване:
На всеки кандидат бяха зададени 3 основни и 1 допълнителен въпрос (еднакви за всички):
1. Какъв е редът за възлагане, изготвяне и приемане на планове за управление на природни паркове.
2. Какъв е редът за изготвяне и приемане на защитени зони.
3. Какви са вижданията за управление на Природен парк „Странджа“.
Допълнителен въпрос. Кой отговаря за опазването на горите и кой отговаря за контрола в горите.

Отговорите на участниците в конкурса са описани по реда на явяване, както следва:
I. Отговори на инж. Стефан Златаров (предишен директор на парковата дирекция)
1-ви въпрос: Събеседникът даде пълен и изчерпателен отговор. Описа накратко приблизително около 80% от процедурите. Нямаше несъответствия със закона и практиката. Използваната терминология от инж. Златаров беше коректна. Комисията зададе само 2-3 малки доуточняващи въпроса.
2-ри въпрос: Кандидатът също даде пълен и изчерпателен отговор. Единственият въпрос, който беше зададен беше за това кой разглежда списъка от зони (Националния съвет по биологично разнообразие), на който беше отговорено след леко замисляне.
3-ти въпрос: Ст. Златаров представи подробна и концепция за различни аспекти от развитието на Парка и управлението на парковата дирекция. Комисията не намери за основания да зададе допълнителни въпроси и накрая помоли кандидата да прекъсне изказването си с: „Няма нужда повече – всичко е ясно“. В своето изложение кандидатът се спря на следните точки: представи целите на парка в съответствие със закона; разгледа въпросите по приемане на плана за управление на парка; търсене на финансиране за доработване/актуализиране/прилагане на плана от донорски програми, като ИНТЕРРЕГ; кореспондиране с плана за управление на защитената зона и намаляване на разходите (използване на натрупаните актуализирани биологични данни); довършване процедурата по утвърждаване на единна и публична информационна база данни за обхвата на парка (вкл. с помощта на направеното във връзка с Натура 2000 мрежата); работа за утвърждаване и разширяване на обхвата на биосферния парк към община Царево и евентуално – за обособяване на транс-граничен биосферен парк с цел подкрепа човешкото и устойчивото развитие; административна реформа намаляване на административния персонал поне с 2 бройки и увеличаване на експертния (сред които задължително с експерт „Туризъм“ – за подкрепа на селския и екологичен туризъм); прекратяване на ежедневните служебни пътувания Бургас – М. Търново; сътрудничество за поддръжка на туристическата инфраструктура с Югоизточното държавно предприятие, частни фирми (горски, туристически, хотелиери и др.). Инж. Златаров беше прекъснат и не успя да довърши изказването си, като не му бяха задавани допълнителни или насочващи въпроси.

На 4-тия въпрос Инж. Златаров отговори адекватно, в съответствие със законовата рамка.

II. Отговори на инж. Димо Димов (изпълняващ длъжността директор на парковата дирекция)
1-ви въпрос: Инж. Димов описа накратко приблизително около 40 – 50% от процедурите. Около половината от дадените отговори не съответстваха на закона и практиката или беше използвана неподходяща терминология. Посочи, че МОСВ възлага изготвянето на плановете, пропускайки законовата възможност ПУ да се възлагат от дирекциите на природните паркове след съгласие на МОСВ – ключово за изготвянето на плановете на всички природни паркове. Посочи извършване на „събеседвания“ при изготвянето на плановете – неясна терминология, посочи окончателно приемане на плановете от МОСВ (невярно твърдение), посочи, че плановете се изготвят по реда на основание и по реда на Закона за биологичното разнообразие (невярно твърдение) и много други подобни. Неколкократно посочваше, че юристите (?!) в парковите администрации познават в детайли тези процедури, когато се изготвят плановете. Бяха му зададени многобройни насочващи допълнителни въпроси от комисията – като на някои от тях успя да отговори правилно, но на други не. Като цяло, инж. Димов показа непълно познаване на процедурите и реда на изготвяне на планове за управление на природни паркове.
2-ри въпрос. Инж. Димов даде кратък отговор с грешно описание на процедурата – с твърдението, че се следва сходна процедура, както при защитените територии, но процедурата е „по-кратка“... От комисията му бяха зададени многобройни насочващи въпроси – кандидатът даде частични отговори на някои от тях и въобще не отговори на други.. Така например инж. Димов успя да отговори за наличие на информационната кампания и обсъждането на зоните в експертен съвет, но не беше сигурен какъв съвет, спомни си за приемането на списъка за защитени зони от МС и някои други елементи. В крайна сметка не показа познаване на процедурата и нейните срокове.
3-ти въпрос: Инж. Димов даде отговор, в който обаче липсваше цялостна концепция за управление на парковата дирекция. Отговорът му предизвика комисията да му зададе редица допълнителни въпроси. В отговора си по тях, кандидатът първо посочи основните цели на парка, съответстващи на закона. Освен това, посочи следните приоритети: засилване на работата с общините и местните организации; работа за обявяване на биосферния резерват – продължаване работата с Малко Търново и преодоляване на трудностите с Царево; разширяване на образователните програми, като даде примери от сега извършвани дейности в тази посока; посочи, че транспортната инфраструктура е остаряла и трябва да се обнови – до Странджа и до населените места в Странджа особено в места с къщи за гости (не изясни как ще бъде осъществено такова предложение, след като поддръжката на републиканската и общинската пътна мрежа не е под управлението на дирекцията на парка). На въпрос от комисията – Как ще работи с външни донорски програми? – кандидатът не даде никакъв конкретен отговор. Беше попитан за взаимодействието с местния бизнес – като в тази връзка кандидатът посочи, че парка имал „лош имидж в региона“ и трябвало да се работи за подобряването му. Беше попитан за кадровата политика – инж. Димов посочи, че е необходимо да се повиши заплащането на персонала (без да уточни източника на средства).
На 4-тия въпрос отговори адекватно.

III. Отговори на инж. Емил Манолов
1-ви въпрос: Описа първоначално много накратко процедура, нямаща много общо със законово определената, като посочи, че изработването се прави от „работна група“. Посочи и много други постановки, нямащи общо с административните процедури. Комисията зададе поредица от въпроси, на някои от които кандидатът отговори след леки насочвания, на други не успя и отговорите ги даде комисията. Кандидатът показа пълно непознаване на процедурите.
2-ри въпрос. Инж. Манолов показа непознаване на различията между категориите „защитена зона“ и „защитена територия“ – първоначално започна да изрежда видовете защитени територии по Закона за защитените територии. Това предизвика диалог с комисията, като член на комисията посочи грешката и му бяха зададени много допълнителни насочващи въпроси. Кандидатът тогава отговори, че процедурата е същата, като предишната (невярно твърдение). Комисията продължи да задава допълнителни насочващи въпроси – на някои беше отговорено вярно (например за наличието на Съвета за биологично разнообразие), на други не, като накрая членовете на комисията посочваха вярното твърдение.

3-ти въпрос: Инж. Манолов не представи цялостна концепция за управление на парка. Даде няколко приоритета. Те бяха свързани със следните факти: досега няма издадено наказателно постановление на територията на парка от дирекцията – следователно да се засили контролната дейност; да се развият пакетни услуги за развитие на туризма на територията на парка; посетителските центрове да работят постоянно и с работно време, а не на повикване (не изясни материалното осигуряване на мярката); превръщане на целия парк в биосферен резерват. Не му бяха зададени допълнителни въпроси.
На 4-тия въпрос отговори адекватно.

IV. Отговори на инж. Гергана Георгиева
1-ви въпрос. Даде много кратък, непълен и неверен отговор – посочи, че МОСВ възлага процедурата на фирма или организация (пропусна да бъде превъзложена това на дирекциите на парковете). Дадените отговори в по голямата си част несъотвестваха на закона и практиката или беше използвана неясна несъотвестваща терминология. Имаше допълнителни въпроси от комисията, на които кандидатът се затрудняваше да отговари. Показа пълно непознаване на законовите изисквания за възлагане, изготвяне и приемане на планове за управление на природни паркове.
2-ри въпрос. Инж. Георгиева подаде много кратко и изцяло невярно описание на процедурата, от което единствените съществени верни моменти бяха това, че МС приема зоните, и че се дават предложения с описания на целите на опазване.
3-ти въпрос. Инж. Георгиева представи изключително кратка концепция при пълна липса на цялостна визия за управление на парка. Даде 2 основни приоритета: повишаване на информираността на населението и засилване на целевите научни изследвания, особено в посока оценка на екосистемните услуги. Не ѝ бяха зададени допълнителни въпроси.
На 4-тия въпрос отговори невярно.

Обща бележка:
Считам, че с оглед представените резултати и познания по време на конкурса, единственият кандидат, който показа качества, съответни за длъжността директор на паркова дирекция бе инж. Стефан Златаров. На теста получи най-висок резултат, а по време на събеседването той демонстрира точни познания по законовия ред за възлагане, изготвяне и приемане на планове за управление на природни паркове. Представи коректно пред комисията процедурите, свързани с изготвяне на предложения и приемане на защитени зони от мрежата Натура 2000 . Защити съвременна и реалистична визия за бъдещето развитие на Природния парк „Странджа“.

Изготвил записката: Андрей Ковачев, СДП Балкани
гр. София,
17.05.2017 г.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4984 посещения 2 коментара

Коментари

  1. Запознат
    2017-05-19 18:50:50

    Честито на печелившите! Бившият втори секретар в общинския комитет на БКП в Малко Търново, завършилият АОНСУ дългогодишен синекурен чиновник, назначен от правителството на Жан Виденов, се завърна на бял кон! Нищо добро не чака защитения парк.

  2. С коментар
    2017-05-19 18:34:22

    Наизустяването на информацията с години не означава че може да я прилага, защото практическия резултат е нулев, доказателство са 18-те години като директор-марионетка в женски род

OFF

Последно качено » Новини