Календар

Европейците спасиха своите природозащитни закони с мащабна кампания

Европейците спасиха своите природозащитни закони с мащабна кампанияЕвропейската комисия потвърди, че двете основни директиви за защита на природата на ЕС (Директивата за птиците и Директивата за местообитанията) ще бъдат запазени непроменени в резултат на мащабната кампания „Природата в опасност!“ проведена в тяхна защита – „Нека сега да прилагаме директивите по-добре“, казват неправителствените организации.

Председателят на Европейската комисия Жан–Клод Юнкер потвърди, че двете европейски директиви – за птиците и за местообитанията ще бъдат запазени, с което отпада предложението за тяхната промяна и за намаляване на природозащитната им тежест. Най-значимите инструменти на Европа за опазване на природата бяха застрашени от промяна през последните две години, което създаде несигурност за тяхното бъдеще. Днес председателят Юнкер и Европейската комисия призовават за по-добро изпълнение и прилагане на двете директиви.

Това е постижение, равносилно на световен рекорд, за половин милион души, които през последните месеци призоваха Европейската комисия да запази и приложи тези инструменти във вида, в които са сега и да не приема предложената ревизия. Успехът стана възможен с проведената кампания „Природата в опасност“, провела се в цяла Европа, в която се включиха и 10 000 българи.

Двете директиви са инструментът на Европейския съюз (ЕС) за опазване на природата на Стария континент, като те защитават повече от 1000 застрашени от изчезване видове и почти един млн. кв. км. природни местообитания в Европа, основно посредством екологичната мрежа Натура 2000. Освен от обикновените хора, директивите са популярни и силно защитавани и от академичната общественост, бизнеса, Европейския парламент и националните правителства.

Природозащитните неправителствени организации приветстват решението на Европейската комисия, но и подчертават, че трудното тепърва предстои, за да се превърне това решение в истинска победа за природата. Те предлагат да се следи по-строго за прилагането на двете директиви и да се въведат мерки за справянето с един от най-големите отрасли, водещи до загуба на природа, а именно интензивно селско стопанство.

Роби Блейк, природозащитник в „ Приятели на земята - Европа“, казва:

„Природата на Европа се изплъзна от куршума днес. Всички ние се нуждаем от природата, за да водим по-здравословен и качествен начин на живот така, че решението да се запазят без промяна най-важните и популярни директиви на Европа е важно. Трябва да не забравяме, че тези основополагащи за опазването на природата документи никога не трябва да бъдат подлагани на съмнение. Поражение би било за всеки, който търси начини да намали силата и тежестта на законодателството, опазващо природата.“

Ариел Брюнер, Завеждащ сектора „Политики” на БърдЛайф Интернешънъл в Европа, казва:

„Решението на Европейската комисия да не изменя директивите, опазващи природата на Европа, показва, че гласът на половин милион души, призовали за запазването им, е бил чут силно и ясно. Природата е най-голямата ценност за обществото ни и е необходима за нашето оцеляване. Това е и победа на идеята за европейско сътрудничество, както природата, която не познава граници“.

Андреас Баумюлер, Завеждащ природни ресурси в Офиса по европейски политики на WWF, казва:

„Днес сме единодушни, че директивите за птиците и за местообитанията са „годни за целта си“, а именно да защитят природата и здравето ни. Сега председателят Юнкер и оглавяваната от него Комисия трябва да отворят нова глава и да създадат силен план за действие за преодоляване на недостатъчното прилагане на двете директиви и да намерят ефективни решения срещу неустойчивото развитие. И най-добрата практика не си заслужава дори хартията, на която е написана, ако не се изпълнява ефективно!“

Питър де Поус, Директор на политиките на ЕС в Европейското бюро за околна среда, казва:

„Не само дейностите за опазване на природата не получават достатъчно средства за осъществяването им, но и Общата селскостопанска политика на Европа продължава да влошава естествената ни среда, като субсидира най-големите собственици на земи, замърсяващи най-много, като това увеличава разходите за опазване на местообитанията и биоразнообразието. Колкото повече време се бави реформата на Общата селскостопанска политика на Европа и привеждането ѝ в съответствие с целите за защита на природата, толкова по-трудно и по-скъпо ще бъде да се спре загубата на природа. Европейската комисия трябва да даде силен тласък на реформа в Общата селскостопанска политика, за да гарантира, че ще подкрепя и подпомага само онези земеделски производители, които прилагат практики опазващи дивата природа в Европа, както и природните ресурси от които земеделието зависи силно, а именно водата и почвата.“

Сега неправителствените природозащитни организации очакват Комисарят Вела да предложи до пролетта на 2017 г. следващи действия под формата на план за действие, така че да се постигне целта на ЕС за спиране загубата на биоразнообразие до 2020 г.
***
Директивата за птиците и Директивата за местообитанията допринасят за постигането на приоритетната цел на Европейския съюз за спиране на загубата и възстановяване на биологичното разнообразие до 2020 година. Те са базата за създаването на най-голямата мрежа от защитени природни територии в света – мрежата Натура 2000, която днес покрива 18% от територията на Европейския съюз (над 1 млн. кв.км.) и около 6% от морската акватория на Европа.

Двете директиви осигуряват защитата на застрашени местообитания и на над 1000 редки и уязвими видове, сред които царския орел, рисът и къдроглавият пеликан. Повече от 1 милиард души годишно посещават защитените зони от Натура 2000, като Дунавската делта, Карпатите и Вадензее, подкрепяйки между 4,5 и 8 милиона работни места

Рекорден брой – 520 325 души взеха участие в консултациите с Европейската комисия за обсъждане на Директивите през 2015 година, като 94% от участниците призоваха Директивите да бъдат запазени и по-добре прилагани, допринасяйки по този начин за поемането на по-голяма отговорност от страна на ЕК към тази дата.

„Природата в опасност!“ или #NatureAlert е най-голямата обществена кампания в историята на ЕС, която обедини повече от 520 000 европейци в подкрепа на директивите за птиците и за местообитанията и за тяхното по-добро прилагане. Повече за кампанията може да научите от http://www.naturealert.eu

Кампанията „Природата в опасност!” стартира в отговор на намерението на Европейската Комисия да ревизира Директивата за птиците и Директивата за местообитанията. Това стана ясно от инструкциите дадени от председателя на Европейската комисия Жан – Клод Юнкер на Комисаря по околна среда Кармену Вела през 2014 г. : „Да осъществи детайлен анализ на Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, и да оцени възможността за сливане на двете директиви в по-модерна част от законодателството”, като част от инициатива, наречена „по-добро управление”. Безпрецедентна коалиция от над 200 неправителствени природозащитни организации от всички страни – членки на ЕС събра ясното послание на гражданите, че директивите трябва да бъдат запазени и по-добре прилагани, а не „модернизирани”. Така европейските граждани спасиха природозащитата на Европа. Благодарни сме на всички тях.

През декември 2015 г. Съветът по околна среда призна важността на пълното прилагане на тези „първостепенни” закони, за да се „поддържа юридическата сигурност за всички заинтересовани лица”.

През февруари 2016 г. с поразително мнозинство Европейският парламент гласува против „възможна промяна на природозащитните директиви”.

312 малки и средни предприятия поискаха от Комисията, да запази стабилно, ефективно и предвидимо природозащитното законодателство.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1993 посещения

OFF

Последно качено » Новини