Календар

Половината от вековните гори на България са под заплаха от изсичане

Половината от вековните гори на България са под заплаха от изсичанеНад 50% от последните вековни гори в страната не попадат в защитени територии, обявиха представители на природозащитната организация WWF на пресконференция в БТА. Това означава, че те не се ползват с висока степен на закрила и във всеки момент могат да бъдат унищожени.

Днес вековните гори заемат площ не повече от 150 000 хектара, или около 4% от всички гори в страната. WWF България идентифицира и картира най-ценните вековни гори извън защитените територии в Западна и Източна Стара планина, Западни Родопи и Средна гора. Беше установено, че само 1/5 (ок. 21 000 ха) от изследваните гори все още притежават характеристики на вековни. Основна заплаха за тях е извършването на сечи за дърводобив. С изчезването на вековните гори изчезват и техните обитатели – голям брой защитени биологични видове, които не могат да оцелеят в стопанисвани гори, като белогърбият кълвач, пернатоногата кукумявка, бръмбърът алпийска розалия, широкоухият прилеп, рисът и много други. Губят се и изключителните водоохранни и противоерозионни функции на тези гори.

Дори горите в природни и национални паркове не са в безопасност. В момента се прави опит чрез приемането на нови планове за управление на Пирин, Рила и Витоша да се отвори вратата към нови сечи в най-дивите части на планините, за да се удовлетворят с