Календар

ИАГ и БДЗП стартират национална кампания за предотвратяване престъпленията срещу дивата природа

ИАГ и БДЗП стартират национална кампания за предотвратяване престъпленията срещу дивата природа„Когато в гората падне дърво, то издава ли шум, ако няма кой да го чуе?“ попитал философът. А дали незаконни действия срещу дивата природа се случват наистина, ако никой не говори за тях? Дали можем да предотвратим тези престъпления, ако им дадем повече гласност?

Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) обявяват конкурс с награди за всеки, който спомогне разкриването на престъпления срещу дивата природа.

Престъпленията срещу дивата природа са проблем, на който до скоро не е обръщано необходимото внимание. Въпреки, че много диви видове са защитени от международни конвенции като CITES (Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна) както и от Европейското и Българското законодателство, в последните няколко години се оказва, че в следствие на подобни престъпления световно застрашени видове са вече на прага на изчезването. Такъв пример за България е ловният сокол.

Примери за престъпления срещу дивата природа са незаконното залавяне на животни от дивата природа и отглеждането им в плен, ограбване на гнезда, яйца и малки от дивата природа; трафик и търговия със защитени видове; използване на незаконни методи за лов с примамки и отрови; бракониерски острел; незаконно препариране и др. Всички тези деяния са сериозни престъпления, които се санкционират строго от закона. Според Наказателния кодекс на Република България този, който унищожи, улови, задържи или продаде екземпляр от европейски или световно застрашени вид от дивата флора или фауна без необходимото за това разрешение и в зависимост от обстоятелствата, се наказва с лишаване от свобода до 5 години, както и с глоба между 2 000 и 20 000 лева и с компенсиране на нанесените щети.

Какво може да направи всеки, за да предотврати подобни незаконни действия?
Всеки от нас може да се запознае с най-често срещаните случаи на престъпления срещу дивата природа и да поеме инициатива за тяхното разкриване като: подаде сигнал, представи доказателства и съдейства на институциите.

Изисквания към кандидатите
Всеки желаещ може да направи номинация в кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ като номинира както себе си, така и колега или познат. Кандидатства се с кратко описание на извършеното престъпление (не повече от 500 думи) и действията, които са предприети то да бъде предотвратено или разкрито на kampania@eagleforests.org. Документи показващи развитието на случая като снимки, кореспонденция с институции и др., е важно да се приложат, тъй като те удостоверяват действията предприети от кандидата.

Кандидатите ще бъдат разделени в две групи:
1. Професионалисти – хора, които са служители на институции (напр. ДГС, РПУ и т.н.)
2. Любители – активни хора, които не принадлежат към институция или организация, която е свързана с разследването, предотвратяването или друга дейност отнасяща се до престъпленията срещу дивата природа.
Без значение от коя част на България е кандидатът, с какво се занимава и какво е престъплението, за което има информация, важното е да се подаде сигнал и да се направи необходимото проблемът да бъде спрян, за да се чуе!
Номинации се изпращат на адрес: kampania@eagleforests.org до 20.11.2014 г. Важно е да бъдат изпратени и данни за контакт на кандидата: имена, адрес, електронна поща и телефон.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на интернет страниците на ИАГ и БДЗП не по-късно от 5 декември 2014 г.
Критерии за оценка (общо 50 точки)
Всеки един критерий носи до 10 точки на участниците.
 Инициативност
 Познаване и прилагане на нормативната уредба
 Постоянство (в случай на затруднения при решаване на даден случай)
 Работа с държавни и общински органи, собственици на гори и местно население
 Оригиналност в подхода

Награди
Кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ ще предостави 10 бр. награди по 150 лв.
Важно е да се отбележи, че целта на кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ не е да събира и проследява сигнали за престъпления срещу дивата природа. В случай на незаконни действия, сигнали трябва да се изпращат до отговорните институции. Ние бихме могли да съдействаме със съвет коя институция отговаря за даден случай.
Кампанията се провежда в рамките на LIFE+ проекта „Горите на орела“ за опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел, финансиран от ЕС.

Повече подробности и новини около кампанията можете да намерите на www.eagleforests.org.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2167 посещения

OFF

Последно качено » Новини