Календар

СЪДЪТ ЗАДЪЛЖИ МОСВ ДА ПРЕДОСТАВИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА защитена местност 'УСТИЕ НА ВЕЛЕКА' в Странджа

Не се отказвайте да търсите правата си – борете се за достъп до информация!

В края на юни миналата година Българска Фондация Биоразнообразие поиска достъп до информация относно документацията, внесена в МОСВ от собствениците на земи за намаляване площта на ЗМ „Устие на река Велека”, както и от приложените становища, изготвени от екип научни работници за консервационната значимост на територията.

Със свое решение № 107/31.07.2007 г. Министърът на околната среда и водите отказа достъп до обществена информация като аргументи са посочени засягането на интересите на трети лица и изричното им писмено несъгласие (като правно основание за отказа са посочени чл. 20, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗООС и чл. 37, ал. 1, т. 2 и чл. 28, ал. 2 от ЗДОИО).

През август БФБ се обърна към съда и се аргументира по следния начин:
1. При вземането на решението за отказ е даден приоритет на засегнати интереси на трети лица, без да бъде отчетен обществения интерес.
Устието на река Велека е защитена местност в границите на Природен парк „Странджа”. Това е защитена територия не само с национално, но и с европейско значение. Тя е обявена със заповед на Министъра на околната среда и водите № 608/01.09.1992 г. Целите на обявяване са запазване на характерен ландшафт на крайбрежната зона, скални образувания, фиорди, както и на специфична сухолюбива растителност и богат животински свят. Приет е план за управление на защитената местност, финансиран от Княжество Монако.
Даването на предимство на „интереси на трети лица” е в грубо противоречие с целите на Закона за защитените територии (ЗЗТ) за „опазването и съхраняването на защитените територии като национално и общочовешко богатство”. Искането за намаляване на площта на защитена територия в интерес на трети лица се сблъсква и с волята на законодателя, формулирана в чл. 2, ал. 2 от ЗЗТ: „Опазването на природата в защитените територии има предимство пред другите дейности в тях.”.
Това е нарушение на чл. 20, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/.
2. Неправилно е позоваването от страна на МОСВ в отказа на чл. 20, ал. 1, т. 4 от ЗООС - Исканата информация не представлява лични данни, а е за постъпило в МОСВ предложение за намаляване на площ на защитена територия. Това би трябвало да е документация с очаквано съдържание: обосновка, картен материал, площно разпределение на горите, земите и водните площи /чл. 36, ал. 4 ЗЗТ/, а не лични данни на собствениците на земи.
3. Неправилно е и позоваването на т. 5, ал. 1, чл. 20. Исканата информация не би могла да се отрази неблагоприятно на интересите на трето лице. Подаването на предложението за намаляване площ на ЗМ е задължителен етап, който дава началото на цялата процедура за промяна на границите на една защитена територия.

Административен Съд София – град, I-во отделение, VIII-ми състав, с Решение 114/27.02.2008 отменя решението за отказ за предоставяне на информация, изпраща преписката на административния орган за ново произнасяне и осъжда МОСВ да заплати 50 лв. държавни такси.


За повече информация:
адвокат Павел Павлов (юрист на БФБ) – 0887 544 895

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4163 посещения

OFF

Последно качено » Новини