Календар

Още четири вида птици от бургаските езера с планове за опазването им

Още четири вида птици от бургаските езера с планове за опазването имВ петък експертния Национален съвет по биологично разнообразие (НСБР) към Министерството на околната среда и водите (МОСВ) прие представените от двама експерти на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) планове за действие за опазване на тръноопашатата и белоката потапници, малкия корморан и големия воден бик.

Плановете за действие за опазване на четирите редки и застрашени от изчезване видове в Европа и техните местообитания бяха възложени за разработване на БДЗП от министерството на екологията. Плановете са част от ключовите дейности по проект „Живот за Бургаските езера”, финансиран от програма LIFE+ на ЕС, който цели опазването на тези конкретни видове, но и на целия бургаски езерен комплекс.
От началото на проекта през 2010 г. до сега над 25 експерта работиха за разписването на тези изключително важни за опазването на четирите вида птици стратегически документи. До финалната права в петък плановете, в които се залага бъдещото на видовете и местата, които те обитават, бяха доработвани и отстранявани коментари на специалисти от различни области. Дългогодишната работа даде своите резултати при разглеждането на документите на заседанието на НСБР и те бяха приети единодушно от членовете на експертния съвет на Министерството на екологията.
За подобряване качеството на плановете за действие помогнаха много експерти от различни институции и организации, сред тях представители от МОСВ, НПНМ – София, ИБЕИ, БАН, WWF – България, Зелени Балкани и други. Това направи документите максимално изчерпателни, актуални и достъпни, за да изпълнят целта си – да помогнат за опазването на големия воден бик, малкия корморан, тръноопашатата и белооката потапници в периода до 2023 г.

Какво всъщност представлява един план за действие за опазване на биологичен вид?

В този официален документ е представена информация за биологията на конкретен вид, която има връзка с неговото опазване. В него са оценени от специалистите заплахите за вида и може би най-важното мерките, които следва да бъдат предприети за подобряване на състоянието на вида. Те могат да включват предложения за подобряване на законодателството, конкретни дейности свързани с конкретни проблеми за индивидите (например, бракониерски лов) и такива, които ще доведат до възстановяване и подобряване на местообитанията на вида. Други дейности включват подобряването на познанията на обществеността за вида, подобряването на разпознаваемостта му и повишаване на информираността на широката общественост към заплахите. Разбира се, няма как да не бъдат планирани и времеви график и бюджет за изпълнението на всички нужни мерки и дейности за опазване. Този бюджет, обаче, е индикативен.

Какво предстои оттук нататък?

Остава след четиригодишната работа по разработването на четирите плана за действие за опазване на приоритетните видове птици по проект „Живот за Бургаските езера” приетите от НСБР документи да бъдат подписани от Министъра на околната среда и водите. Така плановете стават официални.
Те заедно с петия план за къдроглавия пеликан, разписан в рамките на проекта изпълняван от БДЗП, ще бъдат издадени и на хартиен носител.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2079 посещения

OFF

Последно качено » Новини