Календар

Да спрат дългосрочните договори за продажба на дървесина, да не се използва гората за ток и повече прозрачност в ИАГ

Да спрат дългосрочните договори за продажба на дървесина, да не се използва гората за ток и повече прозрачност в ИАГСофия, 22 август 2013 г. – Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" изпрати до Министерски съвет и Министерство на земеделието и храните своето становище по проекта за промени в Закона за горите.

Ето някои от основните позиции на природозащитниците:

- По отношение на договорите за продажба на дървесина е необходимо в Закона за горите изрично да бъде посочен максимален срок на тези договори. Този срок не би трябвало да надвишава 2 години.

- Земеделското министерство предлага забраната за производство на електрическа енергия от биомаса, добита от необработена дървесина, да отпадне от Закона за горите.

В предложението на Министерски съвет забраната за производство на електрическа енергия от биомаса, добита от необработена дървесина, е заменено с изискване в процедурите по Закона за енергията от възобновяеми източници за определяне на преференциални цени производителите й да декларират, че не използват необработена дървесина като биомаса за производството на електрическа енергия.

Въпросът дали да се използва българската гора за производство на електрическа енергия от биомаса на преференциални цени касае не толкова енергийната или друга политика, колкото държавната политика в областта на горското стопанство. Държавната политика не може да се осланя на голи декларации на енергопроизводителите.

Затова държавата трябва да има принципна позиция, изразена в Закона за горите. Необходимо е в него да има забрана за използване на биомаса за производство на електрическа енергия от необработен дървен материал, добит в държавни гори.

По предложените от Министерски съвет промени в Закона за енергията от възобновяеми източници трябва да се даде недвусмислено определение кои отпадъци от дърводобивната и дървопреработвателната дейност могат да бъдат разглеждани като биомаса, разрешена за субсидиране с преференциални цени за производство на електроенергия. Най-добре е това да стане с допълнително определение на термина „биомаса от горското стопанство“ в Закона за енергията от възобновяеми източници.

При констатиране на използването на необработен дървен материал за биомаса трябва да се отнема не само преференциалната добавка към цената, но допълнително да се заплати лихва върху нея за периода, за който е била изплащана, а договорът с производителя да се прекрати.

- Коалицията „За да остане природа в България“ предлага да се повиши прозрачността в управлението на държавните гори, което да бъде регламентирано в закона. Природозащитниците предлагат горскостопанските планове, годишните работни и финансови планове и отчети на държавните горски предприятия и подчинените им държавни горски и ловни стопанства да са публични и да са част от информационната система на Изпълнителна агенция по горите, защото планирането и управлението на държавните гори трябва да бъде обект на широк граждански контрол.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4789 посещения

OFF

Последно качено » Новини