Календар

Курс за разпознаване на птиците в природата

Курс за разпознаване на птиците в природатаБългарско дружество за защита на птиците организира безплатен курс за разпознаване на птиците в природата.

Цел: Обучението цели да изгради умения за визуално и акустично разпознаване на някои от най-често срещаните видове птици в реални условия сред природата. Също така целим да включим повече участници в програмата на БДЗП за оценяване състоянието на широкоразпространените видове птици и средата, в която те живеят.

Същност:
- Обучение за разпознаване на птици в реални условия сред природата.
- По три местни обучения във всяко от следните населени места: София, Пловдив, Хасково, Бургас, Варна и Свищов (през април). Акцентът ще бъде върху гнездящите видове от съответния район.
- Общо три национални обучения в Маджарово (края на април), Троян (юни), Бургас (септември). Обучението в Маджарово ще цели запознаването на участниците с грабливи птици, коприварчета, певци, сврачки и много други видове, характерни за средиземноморските местообитания. В района на Троян програмата на обучението ще се фокусира върху високопланински видове, срещащи се по пасища и ливади, и стари букови и иглолистни гори. За финал, обучението в Бургас ще разгледа водолюбивите и мигриращите видове птици: в края на лятото по черноморското крайбрежие протича масова миграция, по време на която край Бургас се наблюдава голямо разнообразие от грабливи, водолюбиви и пойни видове.
- Събраните данни могат да послужат при последващо моделиране на разпространението на видовете в България. По този начин обучението има и практическа стойност за събирането на реална информация за природозащитни цели.

Вижте условията, и кой може да участва на страница на проекта

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2924 посещения

OFF

Последно качено » Новини