Календар

До 12 април е удължен срокът за кандидатстване за директни субсидии по новите агроекологични дейности

До 12 април е удължен срокът за кандидатстване за директни субсидии по новите агроекологични дейности 324 евро на декар ще бъде субсидията за превръщането на обработваеми земи в пасища и последващото им поддържане в региони с високо биологично разнообразие. Това е резултат от стартирането на новите агроекологични дейности за поддържане местообитанията на египетския лешояд, царски орел и зимуващи видове гъски по мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 – 2013 г.

Мярката е резултат от 2-годишната целенасочена работа на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) за осигуряване на компенсаторни плащания за направени разходи и пропуснати ползи от земеделските стопани при дейности за опазване на местообитанията на посочените видове. По този начин БДЗП в партньорство с Министерството на земеделието и храните, осигури значителен финансов ресурс за опазването на трите редки видове птици, за развитието на местните икономики и за подпомагане на добрите земеделски практики на национално ниво.

За съжаление промените в наредбата бяха публикувани със закъснение едва на 20 март тази година, но бе удължен срокът за кандидатстване за агроекологични плащания по направление ВПС4 „Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места”. Новият срок е до 12 април 2012 г., така че земеделските стопани, които имат интерес да кандидатстват за субсидии, биха могли да го направят още тази година.

Миналата седмица експертите от агроекологичния екип на БДЗП проведоха информационни срещи в девет от ключовите райони - Свиленград, Тополовград, Ямбол, Стамболово, Маджарово, Кърджали, Крумовград, Шабла и Бургас. Новите агроекологични дейности бяха представени пред местните общности, за да могат да се възползват от този финансов механизъм.
Новата агроекологична дейност позволява превръщането на обработваемите земи в пасища и тяхното поддържане, в защитените зони от Натура 2000, където се срещат царски орли и египетски лешояди, а за някои мигриращи видове гъски е необходимо земята, с която се кандидатства, да е засята с есенни житно-зърнени култури поне на 50% от общата й площ. Важно условие, въведено, за да се избегне разораването на пасищата само за да се вземат компенсаторни плащания, е земята с която се кандидатства, да е била обработваема към 2011 г., съгласно Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП).

Вижте 7-те основни изисквания за кандидатстване по новите агроекологични дейности на сайта www.saveraptors.org
Идеята на мярка 214 и плащанията по нея е да се приложи финансов инструмент, чрез който да се даде възможност за опазването и устойчивото управление на защитени зони от националната екологична мрежа Натура 2000 - „Сакар”, „Мост на Арда”, „Маджарово”, „Язовир Ивайловград””, „Крумовица”, „Студен кладенец”.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3598 посещения

OFF

Последно качено » Новини