Календар

Стартира първият голям проект за опазването на египетския лешояд

Стартира първият голям проект за опазването на египетския лешоядБългария и Гърция обединяват усилия за спасяването на емблематичния ни вид на Балканите


Днес в Националния природонаучен музей, Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) официално представи началото на международния проект „Спешни мерки за опазване на египетския лешояд в България и Гърция”. Официални гости на събитието бяха д-р Тодор Чобанов - заместник кмет в Столична община и г-н Борис Хаджиев - представителя на фондация „А.Г. Левентис” в България. След пожелания за много успехи в начинанието, двамата общественици се обявиха в подкрепа на мисията на БДЗП, изявявайки желание за сътрудничество и за напред в сферата на опазването на дивата природа.

На събитието беше представен екипът от специалисти и належащите дейности за опазването на вида, които ще се изпълняват следващите пет години на Балканите, но ще засегнат и някои страни в Африка и Азия. Допълнително бе открита изложбата „Помощ за египетския лешояд”, посветена на усилията на БДЗП за опазването на емблематичния за дружеството вид. Таблата съдържат снимки и послания и ще останат в музея до края на месец февруари.

Общият бюджет на проекта е 2 625 742 евро, осигурени по програмата LIFE+ на Европейската комисия и от Фондация „А. Г. Левентис”. Проектът обхваща 27 целеви Натура 2000 зони (12 в България и 15 в Гърция): 4 партньора от 3 страни обединяват усилия за каузата: Българско дружество за защита на птиците (БДЗП); Гръцко орнитологично дружество (HOS), WWF - Гърция, Кралско дружество за защита на птиците (RSPB). БДЗП е водеща организация.

Египетският лешояд е един от четирите вида лешояди в Европа. Видът вече не се среща в половината европейски страни, в които по-рано е гнездил. Причина за това са променящите се условия в съвременния свят, модифициран от хората, противно на законите на природата. Днес на Балканите оцеляват по-малко от 90 двойки, останали в България (32-35), Гърция (25-35), Македония (20-25), Албания (10-15) и Европейска Турция (2-5).

Усилията, полагани за спасяване на застрашените видове и екосистеми на планетата, могат да бъдат успешни, единствено след приемане на тези идеи от правителствата, компаниите и местните общности. През 2007 година, египетският лешояд e включен в списъка на световно застрашените видове. Основните причини за това са отравяне, токови удари при кацане на необезопасени електрически стълбове и директно преследване от хората. Тези заплахи тегнат над вида както в Европа, така и по миграционния му път и в местата за зимуване в Африка.

Основните дейности, планирани по проекта са следните:

* Проучване (мониторинг) на причините, които понижават гнездовия успех при вида;
* Проучване(търсене) на нови гнездови територии, места за временно пребиваване, миграционните пътища и местата за зимуване чрез поставяне на сателитни предаватели на египетски лешояди;
* Подхранване на египетски лешояди или осигуряване на безопасна храна за млади, подрастващи и размножаващи се индивиди.
* Изследване на хранителните навици и предпочитания.
* Ограничаване на отрицателното човешкото влияние върху вида (безпокойството и бракониерство) чрез организиране на доброволна охрана по време на гнездене и други превантивни мерки.
* Изолиране на опасни за птиците електрически стълбове в целевите райони по проект.
* Осигуряване на подкрепа от местните общности при опазването на египетския лешояд чрез различни образователни и комуникационни дейности.
* Промотиране на агроекологични мерки и ползите от тях за земеделските стопани във връзка с опазването на египетския лешояд;.
* Укрепване на мрежа от експерти по вида на Балканите в Африка и частично в Азия.
* Изграждането на национален капацитет за борба с престъпления срещу дивата природа и в частност - дивите птици.

Всички очаквани резултати по проекта са във връзка с намаляване на основните заплахи за египетския лешояд в България и Гърция.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3993 посещения

OFF

Последно качено » Новини