Календар

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) помага за развитието на екологичното земеделие

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) помага за развитието на екологичното земеделиеПредставяне на възможностите за финансиране по направленията на агро-екологичната мярка и получаване на компенсации от ЕС за земеделски стопани в зоните от Натура 2000


Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира информационни срещи със земеделските стопани от районите на Северозападна България – области Монтана, Враца, Плевен и Велико Търново. Те бяха проведени в гр. Козлодуй, гр. Белене и гр. Свищов съответно на 9, 10,11 март 2011 г.

Срещите се инициират от БДЗП, поради недостатъчната информация, която достига до земеделските стопани от района и многото въпроси и проблеми, свързани с възможностите за финансиране и получаване на компенсации при развитието на екологично земеделие в зоните от европейската мрежа Натура 2000. Целта на информационните мероприятия е да се представят подробно условията за кандидатстване по направленията на мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 – 2013 г., финансирана от Европейския съюз.

Голяма част от земеделските стопани, чиито земи попадат в Специално защитени зони за птиците, част от европейската екологична мрежа Натура 2000, не са запознати с възможностите за развитие на бизнес, привличане на финансиране или кандидатстване за компенсации от ЕС. При срещите си с местните хора експертите на БДЗП са установили голям интерес от страна на земеделските производители да бъдат запознати с възможностите за получаване на компенсации по мярка 214 „Агроекологични плащания” по Ос 2 от ПРСР, както и кандидатстване за финансиране по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО - за земеделски земи” в зоните от Натура 2000.

На срещите бяха представени и Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. Експертите на БДЗП представиха биологичното разнообразие в Северозападна България и ползите и възможностите, които запазената природа предлага на местното население. На срещите бяха поканени и представители от Областните дирекции „Земеделие”, Общински служби по „Земеделие”, Областни служби за съвети в земеделието и представители на Регионалните инспекции по околна среда. По време на срещите се поставиха въпроси, отразяващи проблемите на местните земеделски производители и се проведе дискусия по представените теми.

Експертите на БДЗП остават на разположение на земеделските стопани за допълнителна информация и разяснения.

БДЗП организира срещите в рамките на проект „Транс-граничен модел за опазване на природата и устойчиво ползване на природните ресурси по течението на река Дунав”. Проектът е финансиран по програма за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г., целящ да подобри опазването на природата и да допринесе за устойчивото управление на природните ресурси в трансграничния район по поречието на река Дунав, обхващащ пет български области (Видин, Монтана, Враца, Плевен и Велико Търново) и четири румънски окръга (Мехединти, Долж, Олт и Телеорман).

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3788 посещения

OFF

Последно качено » Новини