Календар

Над 200 служители и доброволци на БДЗП организирани в 40 екипа, ще се включат в преброяването на водолюбивите птици

Над 200 служители и доброволци на БДЗП организирани в 40 екипа, ще се включат в преброяването на водолюбивите птициСреднозимното преброяване е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, което се провежда едновременно в цяла Европа

За 21-ва поредна година Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Изпълнителна Агенция по Околна Среда организират Среднозимно преброяване на зимуващите у нас водолюбиви птици.

Тази година Среднозимното преброяване ще се проведе от 14 до 16 януари, като ще обхване над 200 територии, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие, и всички водоеми във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици.

Над 200 служители и доброволци на БДЗП и участващите партньори, организирани в 40 екипа, ще обиколят значимите територии в рамките на два дни и ще проследят броя, вида и разпространението на зимуващите у нас водолюбиви птици.

Партньори в преброяването са СДП „Балкани”, Българска Орнитологична централа, Световният Фонд за дива Природа и Зелени Балкани. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) също има съществена роля в осъществяването на преброяването, осигурявайки автомобили и експерти от своите регионални звена, които ще извършват и проверки за нарушение на Закона за лова. Съдействие в преброяването ще окажат и ДЛС “Дикчан” ­ с. Сатовча и ДГС ­ гр. Гоце Делчев, които ще помогнат в преброяването в района на яз. Доспат и поречието на р. Места.

„Целта на преброяването, което се извършва едновременно в цяла Европа, е да събере точна информация, която служи за оценка на промените в състоянието на популациите на наблюдаваните видове птици, което от своя страна е индикатор за промените в околната среда и последствията от тях за биологичното разнообразие и хората”, коментира Йордан Христов от БДЗП, национален координатор на Среднозимното преброяване. „Тези проучвания са особено важни и актуални в контекста на темата за климатичните промени, която е на дневен ред в момента навсякъде по света и която засяга всеки от нас”, допълни той.

Среднозимното преброяване се провежда с световен мащаб от 1967 г. в почти всички Европейски държави. Среднозимното преброяване дава оценка на размера и вида на европейските популации на водолюбивите птици и за състоянието на влажните зони, където те зимуват, голяма част от които са част от екологичната мрежа Натура 2000.

България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са и световно застрашени видове като червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, къдроглавия пеликан и много други. През студени зими в България зимува до 70% от световната популация на червеногушата гъска и до 40% от европейската популация на голямата белочела гъска. Близо 20 на сто от популацията на малкия корморан прекарва зимата по нашите земи.

Повече данни за преброяванията, извършени от БДЗП през последните години, както и карта на районите, можете да откриете в Интернет на адрес:
http://bspb.org/srednozimno.php

Ако желаете да се свържете с представител на регионалните офиси на БДЗП, посетете:
http://bspb.org/category.php?chpage=1&menu_id=20

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5583 посещения

OFF

Последно качено » Новини