Календар

Община Трявна започва да развива ски туризма на 1000 м.н.в.

В понеделник, 22 октомври в 11, 30 в Община Трявна предстои обществено обсъждане на Екологична оценка на Общ устройствен план (ОУП) за туристическа и ски зона Трявна.

Тъй като природен парк е вече защитена зона по Натура 2000, следва да бъде изготвена и оценка по допустимост с предмета и целите на обявяването й.

В плана за ски курорт освен това, че няма сняг и вода достатъчно за изкуствен сняг, се откриват редица сериозни противоречия:

• Средната годишна температура е около + 15 градуса, като само месец януари е с отрицателни стойности, а средно 54 дни годишно имат стабилна снежна покривка над 10 см.

• Посоченият капацитет на ски съоръженията (средно 4 500 души) надвишава многократно рекреационния капацитет (способността на територията да поема туристи, без това да я увреди), който е 1769 души. Това би довело до смазване на природните местообитания на намерилите тук последно убежище растения и животни;

• Над 450 дка гори и земи ще бъдат превърнати в ски писти, като 250 дка вековни букови гори на възраст 120-140 години ще бъдат изсечени.

• Горите и земите, които “се устройват” с този проект от Общината са всъщност в преобладаващата си част държавни (държавен горски фонд в Природен парк Българка). Община Трявна няма компетентност по отношение стопанисването им и управлението им. Компетентните органи са Дирекцията на природен парк Българка и Регионално управление по горите – Велико Търново, както и Областният управител за държавните земи извън парка.

• Изключителна отговорност носи и Областният управител на Велико Търново, който би следвало да следи за стопанисването на изключително държавната собственост и провеждане на отговорна политика за развитие на туризма. За голяма изненада присъстващият зам.-областен управител изрази своята подкрепа за незаконния проект.

• Проектът засяга дори територията на съседната област Стара Загора в Община Мъглиж, но двете институции също не са включени в процеса. Това налага необходимостта от становище и на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

• Изготвянето на ОУП следва да става паралелно с Екологичната му оценка, за да може да се прецени въздействието върху природните елементи и да се променя ОУП при нужда. Закона за опазване на околната среда изрично поставя това изискване. В случая това е едно от сериозните нарушения на закона.

• Драстичното нарушение на Закона за устройство на територията пък води до нищожност на ОУП. В становището си от 23.01.2007 г. 5 неправителствени организации и граждани освен, че изразяват загриженост за развитие на региона и местната общност, посочват редица законови причини. Коалицията настоява процедурата по ОУП да бъде прекратена, а екипът, разработил незаконосъобразния ОУП, да върне парите на Общината.

ВЪПРОСИТЕ БЕЗ ОТГОВОР

-Защо вместо да се съсредоточат усилия за развитие на устойчив туризъм и се привлекат средства от Европейския съюз, Общината търси заеми или частни инвестиции за ски зони?

-Как ще спечелят местните хора от новия ски курорт?

-Няма ли ски зоната да съсипе шансовете са развитие на културен, етнографски, исторически, познавателен и друг алтернативен туризъм?

-Може ли някой да гарантира, че няма да се повтори катастрофата за хората и природата в Банско и Пирин?

-И не на последно място, спазват ли се законите и интересите на общността при вземане на стратегически важни решения от властта – централна и местна?

Все пак ние подкрепяме местната власт и сме готови да й съдействаме за развитието на отговорен природосъобразен туризъм в интерес на местните общности в съчетание с опазването на природното ни богатство. Включително и в разработване на съвместни проекти за развитие на алтернативен туризъм пред Европейски програми.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини