Календар

23 малки царски орлета са се излюпили до момента

23 малки царски орлета са се излюпили до моментаhttp://www.saveraptors.org

23 малки са излюпили до момента размножаващите се царски орли в България. Все още има надежда една от двойките да излюпи още пилета, тъй като женската е снесла повторно, така че броят им може да се увеличи.

Данните от мониторинга на популацията на царския орел в България и в Европейска Турция сочат сравнително стандартен гнездови успех до момента. Средният гнездови успех, отчетен за България, е 1,4 малки на размножаваща се двойка, а за Турция - 1,08 малки. За сравнение през 2009 г. средният гнездови успех на вида в България е бил 1,11, а в Европейска Турция 1,06 малки на гнездяща двойка.

„Спад в броя на размножаващите се двойки е отчетен в България. Тази година едва 16 двойки се размножават, а миналата броят им беше 18”, коментира Димитър Демерджиев, отговорник за опазването на царския орел по проекта LIFE+ за опазване на царския орел и ловния сокол. По-малко са и заетите територии от двойки – 18, а за 2009 г. са били 20. По-малкият брой заети територии вероятно се дължи на повишената смъртност през зимния и през началото на размножителния период: 4 територии за заети от единични птици, 1 орел от гнездяща двойка в Дервентските възвишения бе намерен мъртъв през март, а при една двойка бе регистрирано заменяне на мъжкия орел (replacement). Добрата новина е, че една от двойките в Странджа има 3 малки, които се охраняват и подхранват от БДЗП.

По-ниският гнездови успех в Европейска Турция се дължи вероятно на природни фактори. От 25-те гнездящи двойки, известни към момента, 18 имат малки (заетите територии от двойки са 26, но при една не е открито гнездото). Неуспехът в размножаването при 2 от гнездящите двойки се дължи на падане на гнездото в резултат на буря, 1 случаи на неоплодени яйца и вероятно 1 случаи на напускане на гнездото в резултат на безпокойство, причинено от хора.

В допълнение при изследванията в Европейска Турция бе регистрирано ново находище на белошипа ветрушка (Falco naumanni) и на египетски лешояд (Neophron percnopterus).

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5474 посещения

OFF

Последно качено » Новини