Календар

ЕК си спести засега процедурата по нарушение за 'Натура 2000'

Източник: Netinfo
Европейската комисия взе решение за откриване на шест процедури по нарушение на общностното право срещу България и за закриване на 18 случая, за които са извършени проверки, но не са открити нередности.

Откритите 6 процедури са в следните области:

- Промяна на климата: Недостатъчна информация по решение 280/2004 - относно предоставяне на информация, засягаща прогнозите и мерките във връзка с мониторинг на парниковите газове и прилагане на протокола от Киото.

- Отпадъци: Неправилно прилагане на директива 2006/12, във връзка със състоянието на управлението на битовите отпадъци на Столична община.

- Универсални услуги: Забавяне на въвеждането на общия за ЕС телефон 112 за обаждания по спешност.

- Биометрични данни: Неприлагане на регламент 2252/2004 за въвеждане на биометрични данни в паспортите на българските граждани.

- Нотариуси: За несъответствие в законодателството относно изискването за гражданство на нотариусите.

- Пристанищна дейност: Несъответствие при транспониране на директивата за пристанищните съоръжения при приемане и предаване на отпадъци в резултат на корабна дейност.

Очакваната процедура по нарушение, свързана с "Натура 2000", отпадна от списъка на колегиума на комисарите.

Процедурата по нарушение на общностното право се провежда на основание чл.226 от Договора за създаване на Европейската общност с цел предотвратяване на нарушенията и има превантивен характер.

Тя започва с изпращане на официално уведомително писмо до съответната държава членка. С него се дава и срок от 2 месеца, в държавата може да представи своите съображения или да информира ЕК за приложените мерки по изпълнение.

В случай че Комисията констатира неизпълнение, пристъпва към втората фаза - издаване на мотивирано становище, с което се дава нов 2-месечен срок на страната да отстрани неизпълненията.

Ако те отново не бъдат отстранени, ЕК сезира Съда на европейските общности, който се произнася с решение по спора.

Ако Съдът потвърди нарушението и държавата не изпълни съдебното решение, ЕК може да заведе ново дело - за налагане на финансови санкции.

На днешното заседание Колегиумът на ЕК взе решение за започване на над 1500 процедури по нарушения на общностното право срещу държави членки.

ЕК няма да започне днес официална процедура срещу България във връзка с неизпълнение на ангажиментите по програма "Натура 2000", но Комисията ще се запознае с новия обхват на програмата, след като преди дни кабинетът одобри 27 нови защитени територии, и едва тогава, ако той не е достатъчен, ще пристъпи към санкции, подчертава БНР.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини