Календар

Покана за кръгла маса на тема „Хижите в България - настояще и бъдеще”

Покана за кръгла маса на тема „Хижите в България - настояще и бъдеще”31 май 2010 год./понеделник/ от 9.30 до 14.00 часа в хотел „Рила”, зала АДАКТА, ет.ІІІ, гр. София.

Форумът цели да се обсъдят в широк кръг проблемите, свързани със стопанисването на хижите в България - екологични аспекти, собственост, начини на отдаване под аренда, проблеми на хижарите, управление на отпадъците, водите, статут на хижите в защитените територии и други. Ще бъде представен опитът на някои алпийски страни в законовото и практическото стопанисване на хижи в екстремни условия.

Участниците в събитието ще имат възможността да представят своите становища в рамките на 10 минути, да дискутират и направят препоръки за конкретни действия, които да бъдат предприети от структурите на държавната администрация, съвместно с неправителствените организации и сдружения.

В хода на дискусията ще бъде обсъдена необходимостта от създаване и прилагане на нови законодателни мерки по отношение стопанисването на високопланинските хижи, не само като средства за подслон, а и като места с ключова роля за опазването на околната среда, безопасното пребиваване и поведение на туристи в планините, както и за качеството на българския планински туризъм

Събитието е породено от острата нужда от промяна, нарастващите проблеми с опазването на природата в планините, както и не-намалящия брой на нещастни случаи в нашите планини. Повод за кръглата маса е също и затварянето на хижа „7-те езера” в НП Рила, заради екологични съображения и цялостното замърсяване на района на Седемте рилски езера.

Моля, в срок до 27 май 2010 год. да потвърдите своето участие (със или без излагане на становище) на електронна поща: mountainsbg(AT)gmail.com или като се свържете с г-н Михаил Михов на тел: 0889/620483, или Десислава Тончева на тел: 02/48 38 000, 0885/ 880 358.

Програмата за кръглата маса.

*********

Високопланинските хижи са специфични места за настаняване, коренно различни от хотелите в равнината, тъй като функционират в много по-специфични атмосферни условия, надморска височина и природна среда - това е фундаментална постановка, за която българското законодателство не прави особено разграничение. Принципът на разграничение е водещ при европейските държави с развита мрежа от високопланински хижи и развит високопланински туризъм. Според директива 3 на Австрийския институт за строителство (Osterreichisches Institut fur Bautechnik - OIB), регламентираща „хигиена, здраве и околна среда” в Австрия, строителните предписания и наредбите, регламентиращи хигиенно-санитарните дейности, питейните води, управлението на използваните води, както и електричеството и осветлението на хижи и заслони с проста конструкция, до които не стига моторно превозно средство, пътническа въжена линия и до които се ходи минимум един час пеша, имат ограничен режим и се прилагат само частично, а за изискванията към функционирането на високопланинските хижи се въвеждат законови и подзаконови облекчения.

Част от проблемите, които засягат стопанисването на хижите в България са:

* Отдването на хижите под аренда по неконкурентен начин и нехаенето какво се случва с тях от страна на дружествата, които официално ги стопанисват;
* Управлението на отпадъците - повечето хижи имат огромни сметища, които замърсяват района и изворите в него;
* Голяма част от хижарите не са обучени и нямат необходимите познания за посрещане в планината, нямат необходимата планинарска култура и не познават екологичните норми и статути на защитените територии, в които се намират поверените им хижи;
* Правилникът за вътрешния ред в хижите разглежда хижите предимно от гледна точка на хотелиерството. В него към настоящия момент не фигурират текстове във връзка с екологичните норми, третирането на отпадъци, безопасността в планината;
* Всяка хижа трябва да има категоризирана туристическа столова и кухня, което поставя редица въпроси за управлението на храната. Засега валидни са стандартите, които се прилагат за градските ресторанти, но са практически неприложими за много хижи;
* Водоползване, санитарна защита на повърхностни водоизточници, управление на отпадните води и отпадъците при липса на инфраструктурна мрежа;
* Има несъответствия, свързани с някои подзаконови нормативни актове, издадени от Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите;
* Затварянето на високопланински хижи от национално значение в средата на летния туристически сезон. На 20 август 2009 г. бе спряна от експлоатация хижа „Седемте езера” в Рила след извършена проверка от РИОКОЗ-Кюстендил, чиито резултати установяват нарушени здравни изисквания на постъпващата от Рибното езеро вода за питейно-битови цели в хижата.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5628 посещения 1 коментара

Коментари

  1. EVIL
    2010-05-26 20:00:07

    Спасете хижа 7-те рилски езера от ръцете на дупнишката мафия!!!

OFF

Последно качено » Новини