Календар

Конкурс „България-Тайван: пътуване с птиците”

Конкурс „България-Тайван: пътуване с птиците”29 септември-30 октомври, Национален природонаучен музей-БАН, София

Организиран от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП)/Партньор на BirdLife International и Представителство на Тайван за Гърция, Кипър и България.

С партньорството на Национален природонаучен музей-БАН и с медийното партньорство на GEO.

Изложбата е посветена на Международната година на биологичното разнообразие. Целта е да привлечем вниманието на широката общественост към уникалното разнообразие и красота на птиците и природата от една страна, и необходимостта от тяхното опазване и защита от друга. Снимките ще разкрият общото и различното между удивителния свят на птиците в България и Тайван и най-сериозните заплахи за тяхното оцеляване.
Изложбата ще включва 20 снимки от Тайван и 30 снимки от България (българските снимки ще бъдат избрани с настоящия конкурс).
Изложбата ще открие лично Нейно превъзходителство посланика на Тайван г-жа Елизабет Чу.

I. ТЕМА НА СНИМКИТЕ – Снимките трябва да попадат в една от следните две категории:

1. Удивителните птици: Приемат се снимки на всички диви птици, срещащи се в България, но особено внимание ще бъде отделено на следните видове:

Видове, които се срещат както в България, така и в Тайван и близкородствени видове като например пчелояд, качулат синигер, воден бик, фазан, червена чапла, авлига, кукувица, сврака и др.
Видове, които са характерни за България и Балканския полуостров: къдроглав пеликан, жалобен синигер, малък корморан, полубеловрата мухоловка и др.

2. SOS – загиват птици: Значими природозащитни проблеми, които засягат птиците и техните местообитания.

Заснетите видове и местообитания трябва да се срещат в България. За участие в изложбата ще бъдат селектирани 20 снимки от категория 1. и 10 снимки от котегория 2.

II. УЧАСТНИЦИ

Право на участие имат всички фотографи, професионалисти и любители, без ограничение във възрастта.
Фотографи, ненавършили 18 години могат да вземат участие единствено при съгласието на техните родители или настойници.

III. СРОКОВЕ

Снимките се изпращат в електронен формат на адрес tea.ivanova@bspb.org до краен срок 15 Юли
Журито селекционира 30 снимки за участие в изложбата и определя наградените от тях 15 Август
Официално откриване на изложбата и обявяване на наградените творби 29 Септември
Обявяване на наградата на публиката 5 Ноември


IV. ФОРМАТ и ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ *

Снимките трябва да се предоставят:

В електронен формат – тип на файла jpg.
Големината на изображението трябва да бъде не по-малка от 3400 пиксела по дългата страна.
Всеки автор може да участва с до 10 снимки.

Селекционираните за участие в изложбата снимки ще бъдат отпечатани в размер 112 х 88 см и подходящо рамкирани от организаторите.
Всяка снимка трябва да е придружена с:

Трите имена на автора
Заглавие на снимката
Кратък придружителен текст/описание - година на снимане, вид, обстоятелства, кратка история (мах. 500 знака с разстоянията)
Координати за обратна връзка: Е-мейл, Телефон, Пощенски адрес

* Организаторите запазват правото си да не допуснат до журиране снимки, които не отговарят на посочените тема и изисквания.

V. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ЖУРИТО

Авторство – участниците могат да представят само техни собствени снимки.
Принадлежност към темата.
Естетическо изпълнение – композиция, впечатляваща комбинация от цветове и форми, вълнуващ обект, сюжет и действие.
Добри технически характеристики.
Снимките, участващи в конкурса, не трябва да са грубо манипулирани със софтуер (изваждане или добавяне на сюжетни елементи, добавяне на надписи и др.). За допустими манипулации се смятат:

Промяна на яркост и контраст
Изостряне (sharpening) на изображението
Прекадриране на снимката
Промяна на цветови баланс по целия кадърр, но без загуба на реално цветопредаване
Авторите са длъжни при поискване да представят на организаторите оригиналните кадри нередактирани.

Спазване на етичните правила за снимане на дива природа:
Фотографирането на елементи от дивата природа трябва да е в съответствие с общоприетите етични норми, ето защо благополучието на дивите птици и техните местообитание е по-важно от тяхното заснемане.

Снимките, участващи в конкурса не трябва да са правени при обстоятелства, които са нарушение на националното природозащитно законодателство, като например безпокойството на диви птици в периода на размножаване. Поради тази причина, в конкурса няма да се приемат снимки на птици, правени в или около гнездата, както и снимки на яйца и малки. Изключение са синантропните видове птици, като бял щъркел, селска и градска лястовица, които обитават селища и са свикнали с човешко присъствие.

VI. НАГРАДЕН ФОНД

1 награда – Участие във Bird Fair в Тайван

2 награда – Фото-екскурзия в Източните Родопи

3 награда – Със снимките на наградения фотограф ще се издаде календар за 2011 г.

4 награда на публиката –Фотокамера Olympus

5-10 поощрителни награди - Луксозен албум със снимки на птици от Тайван

VII. ЖУРИ (5 членно) В журито ще участва утвърден учен-орнитолог и извести български и чуждестранни фотографи.

Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.

VIII. АВТОРСКИ ПРАВА

Правата върху снимката остават изцяло на автора.
Участникът в конкурса предоставя на организаторите правата за публикация на творбата, с която участва, за промоционални цели на конкурса.
Селекционираните за участие в изложбата и наградените участници в конкурса предоставят на организаторите правата за публикация на селекционираните и наградените творби в рекламни и PR материали на организаторите без ограничения.


За допълнителна информация:

Теодора Иванова, БДЗП

0878 599 362

tea.ivanova@bspb.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3403 посещения

OFF

Последно качено » Новини