Календар

Българско дружество за защита на птиците възстановява естествени крайречни местообитания

Българско дружество за защита на птиците възстановява естествени крайречни местообитанияБДЗП залеси 25 декара речни корита и дерета в границите на Сакар планина – част от общоевропейската екологична мрежа Натура 2000. Дейността се извърши в рамките на проекта LIFE + за опазване на световно застрашените хищни птици - царски орел и ловен сокол и ценните за тях местообитания.

За залесителен материал се използваха фиданки от естествения, нехибриден вид черна топола (Populus nigra), която се използва за гнездови субстрат от много видове птици в страната ни.

Залесителните мероприятия се проведоха до село Маточина, община Свиленград, като на фирмата залесител и еколозите бе оказано пълно съдействие от страна на кметовете на населените места и Държавно горско стопанство в гр. Свиленград.

През следващата година в рамките на проекта LIFE + предстои залесяването на още 75 декара с този и други ценни за биологичното разнообразие дървесни видове.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4860 посещения

OFF

Последно качено » Новини