Календар

Глобалното затопляне – пет искания на BirdLife International към Копенхаген

Глобалното затопляне – пет искания на BirdLife International към КопенхагенBirdLife International е най-голямата световна мрежа от организации, свързани с защитата на природата. БДЗП е партньорът на BirdLife International за България.
Представители на 19 страни са понастоящем в Копенхаген, където работят, за постигнето на нови договорености с цел да се справят с глобалните заплахи породени от климатичните промени, и застрашаващи човека и природата.

„Участието на BirdLife International цели да убеди световните лидери да се постигнат конкретни цели в Копенхаген през следващите две седмици – да намали парниковия ефект”, заяви Мелани Хит – Главен съветник по промени на климата в BirdLife International.

7-ми декември бележи началото на Конференцията на Обединените нации в Копенхаген във връзка с промените на климата. На тази конференция се срещат правителствата с цел да се предприемат мерки за справяне с климатични промени. От изключително значение е новият план за действие да се приеме преди да е станало твърде късно.

За последното столетие температурата на Земята се е покачила приблизително с около 0.74° С. Покачването на температурата с 2° С би довело до катастрофални последици за природата , хората и световната икономика. „Промяната на климата е факт”, добави Мелани Хит. На някои места средните температури вече са се покачили, достигайки прага на около 2° С. Периодът от сега до 2015 година е период, през който може би е възможно да бъде забавен този процес или да бъде забавено глобалното затопляне.”

Негативните промени в климата, включващи засушаване, загуба на реколтата, наводнения, повишаване на морското равнище, природни бедствия със световен мащаб, вече са нанесли щети на най-бедните хора и на най-уязвимите екосистеми. Вече се променя географски обхвата на разпространение на растенията и животните. Проучванията показват, че много видове няма да се окажат достатъчно приспособими към променящите се климатични условия.

BirdLife International е убедена, че резултатите от конференцията в Копенхаген ще разкрият значимостта от запазване на биоразнообразието, екосистемите и основната им роля при адаптирането към климатичните промени, заяви Милен Хит.

Стабилната, био-разнообразна околна среда има жизненоважна роля при поддържане на климата и може да помогне за смекчаване на негативните ефекти от неговите промени. Чрез запазване на местообитанията богати на въглерод – какъвто е примерът с горите и торфищата, може да се осигури задържането на въглеродните остатъци и продължаващото им отделяне от атмсферата.

Стабилните екосистеми също имат много важно значение по отношение на приспособяването към климатичните промени посредством запазването на природната ресурсна база. По този начин се предлага алтернативни варианти за поминък и поддържане на непроменливост на климата в бъдеще.

BirdLife се присъедини към консорциум от около 500 природозащитни неправителствани организации - Climate Action Network, чиито дейности са насочени към ограничаване на климатичните промени до устойчиви нива и който призовава за справедливост, за сериозни и наложителни действия на Конференцията в Копенхаген. BirdLife счита, че всяко глобално решение в Копенхаген, трябва да включи следните 5 дейности:

1) Намаляване на глобалните емисии. Съкращваване на емисиите до толкова до колкото да не се допуска повишване на голобалните температури с повече от 2° С по-високо от прединдустриалните. Развитите страни трябва да бъдат начело при намаляване на вредните емисии, но бързо индустриализиращите се развиващи се нации също трябва да предприемат действия. Глобалните емисии трябва да се намалят значително преди 2020 година, като достигнат стойности до 80 % под нивото на стойностите от 1990 година до 2050 година. Индустриализираните страни трябва да се съсредоточат върху намаляване с 40% на емисиите от преди 1990. Тази задача е необходимо да бъде постигната до 2020 година.

2) Осъзнаване важността на запазване на биоразнобразието, екосистемите и на начина, по който те влияят за смекчаване на промените в климата, в частност – намаляване на емисите, които са резултат от обезлесяването и разрушаване на местообитанията (reducing emissions from deforestation and degradation REDD)
Обезлесяването в тропиците възлиза на 15-20% от всички емисии, резултат от човешка дейност. Те трябва да бъдат намалени до нула до 2020 г. Приоритет на REDD трябва да бъде запазването на естествените тропически гори, тъй като в тях се концентрира значителна част от въглерода. Същевременно трябва да се изключи варианта за превръщането им в индустриални гори или плантации. REDD трябва да включи обезпечавания, които да осигурят запазването на биоразнообразието, защото именно растенията и животните в естествените гори спомагат за образуването на въглерод. REDD трябва да уважава, подпомага и съдейства за защита на правата на местното население.

3) Осъзнаване на важността от запазване на биоразнообразието и екосистемите, и ролята, която те имат за адаптация към промените в климата. Стабилността в биоразнообразието на околната среда има жизненоважна роля за устояването на климатичните промени. Решенията от конференцията в Копенхаген трябва да включат използването на екосистемен подход към всякакъв див адаптация. Трябва да бъдат отнесени към директно използване на екосистемите като част от стратегия, с която да се помага на хората да се адаптират към негативните ефекти от климатичните промени и трябва да обърнат внимание на уязвими екосистеми, които да бъдат приоритет.

4) Предоставяне на средства на развиващите се страни, с които те да намалят емисиите от обезлесяване, и с които да се даде възможност за адаптиране към климатичните промени и подпомагане на развитие с по-малък „въглероден отпечатък”. Поне 200 билиона щ.д. ще бъдат необходими годишно до 2020 г., включвайки 35 билиона щ.д. за REDD и 100 билиона щ.д., за да бъде дадена възможност на развиващите се страни да се адаптират към неизбежните ефекти от климатичните промени.

5) Потвърждение, че развитите страни ще бъдат отговорни за използването на земята, с което ще бъдат отговорни и за въглеродните емисии и тяхното премахване от атмосферата. Настоящите правила позволяват на страните да укрият емисии като взимат кредити за съхранения въглерод, което трябва да се избягва в бъдеще.

За повече информация http://www.birdlife.org/climate_change

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

7430 посещения

OFF

Последно качено » Новини