Календар

Европейската Комисия отваря нова наказателна процедура срещу България за системно нарушение на природозащитното законодателство

Европейската  Комисия отваря нова наказателна процедура  срещу България за системно нарушение  на природозащитното законодателство Днес, 29 октомври 2009, Европейската Комисия изпрати първото писмено предупреждение до правителството на България за системно неосигуряване на адекватна защита на специално защитените зони (СЗ3) за птиците. Комисията е получила многобройни жалби относно текущи проекти свързани с изграждане на туристическа и градска инфраструктура, както и с изграждане на ветроенергийни паркове в различни СЗЗ на територията на цялата страна. Комисията е убедена, че България системно нарушава своите ангажименти за защита и опазване на местата за птиците, обявени по Директивата за опазване на птиците и системно не отчита правилно кумулативния ефект от многобройните узаконени планове и проекти върху околната среда, включително върху местообитанията на птиците и видовете. България има два месеца, за да отговори на предупреждението.

Новата наказателна процедура визира нарушенията в законодателството, свързани със строителството по българското Черноморско крайбрежие, строителството и одобрените проекти за ветроенергийни паркове в СЗЗ в Западна и Централна Стара планина, Сакар, Източни Родопи, Калиакра и др., за които БДЗП многократно е алармирало българските отговорни институции.

БДЗП счита, че правителството на България трябва да предприеме спешни стъпки за преразглеждане на вече взети решения за одобряване на проекти, които са в противоречие с европейското законодателство, както и мерки за отстраняване на вече изградени обекти и възстановяване на местообитанията.

За повече информация:
Ирина Матеева, Отговорник по eвропейските политики на БДЗП
0878 599360
irina.kostadinova@bspb.org

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1651&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3919 посещения

OFF

Последно качено » Новини