Календар

Приключи проследяването на есенната миграция на територията на Природен парк „Персина”

Приключи проследяването на есенната миграция на територията на Природен парк „Персина”За втора поредна година екип на БДЗП проведе проучване на есенната миграция на реещи се и нереещи се птици на територията на ПП ”Персина”. Проучването се проведе в периода от 01.09. до 15.10.2009 г. от две стационарни точки – на остров Персин, в югоизточния край на блато Песчина и на територията на Защитена местност „Кайкуша”

От обработените данни се установи, че през тази година от реещите се мигриращи птици на територията на остров Персин са наблюдавани 20 вида грабливи птици и 4 вида водолюбиви птици. За сравнение през 2008 г. бяха установени 18 вида грабливи птици и 3 вида водолюбиви птици. Новите наблюдавани видове са скалният орел, големият креслив орел, червеноногата ветрушка и розовият пеликан.

Отново най-многочислените видове при грабливите птици са тръстиковият блатар, осоядът и обикновеният мишелов. От редките за България видове са установени орелът рибар, големият креслив орел и червеноногата ветрушка. Значителна част от грабливите птици бяха наблюдавани транзитно преминаващи през района, но имаше и такива които използваха района за почивка, търсене на храна и формиране на малки ята, набиращи височина.

Благодарение на съживените блата на остров Персин, броят на мигриращите орли рибари се увеличи и дори някои от орлите се задържаха в района по няколко седмици.
Реещите се водолюбиви птици бяха представени от белият и черният щъркел и къдроглавият и розовият пеликан. Всекидневно в блато Песчина се хранеха къдроглави и розови пеликани. От нереещите се мигриращи птици са установени – 25 вида. Най-многочислени са градската и селската лястовица, обикновеният пчелояд и обикновената чинка.
Често „точкарите” се радваха и на посещенията на две семейства морски орли, оглеждащи блатата за обедното си меню.

Резултатите от наблюдателната точка при ЗМ „Кайкуша” се оказаха близки до тези от блатата - 19 вида грабливи птици и 4 вида водолюбиви птици.
Тръстиковият блатар, обикновеният мишелов и осоядът са сред най-честите мигранти. Мигрираща червена каня беше един от атрактивните и интересни видове, преминали над точката.
Блато Кайкуша е заобиколено от обработваеми площи, намиращи се в ОВМ Свищовско – Беленската низина. Те от своя страна привличат мигриращите видове грабливи птици като място за почивка и хранене. Няколко седмици тук се задържаха тръстикови, ливадни и полски блатари, малки кресливи орли, обикновени и белоопашати мишелови, орли змияри, соколи орко и др.
При реещите се водолюбиви птици и нереещите се нямаше изненади и резултатите са сходни с тези от точката на Персинските блата.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4866 посещения

OFF

Последно качено » Новини