Календар

Българско дружество за защита на птиците стартира проект ‛Опазване на лешоядите в Източните Родопи‛

Българско дружество за защита на птиците стартира проект ‛Опазване на лешоядите в Източните Родопи‛Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–62-482, договор № 58301 – С – 010, по процедура BG161PO005/08/3/01/05 http://ope.moew.government.bg./

Основната цел на проекта е опазването на дивите популации на белоглавия лешояд (Gyps fulvus), египетския лешояд (Neophron percnopterus) и черния лешояд (Aegypius monachus) в Източните Родопи. Специфични цели на проекта са ограничаване на отрицателното въздействие на неорганизирания туристически поток около гнездовите местообитания на белоглавите и египетските лешояди в района на Маджарово, повишаване на гнездовия успех на белоглавите и египетските лешояди чрез подобряване на хранителната база, повишаване на възможността за естествено възстановяване на черния лешояд в България, чрез осигуряване на хранителна база за вида, намаляване на смъртността при египетските и белоглавите лешояди, чрез намаляване на риска от отравяне и повишаване на информираността на хората за нуждата от опазването на лешоядите.

Проектът е на стойност 90 000 лв. и ще се реализира за 36 месеца в общините Маджарово, Стамболово, Крумовград, Ивайловград, Момчилград и Кърджали, основно в зоните от НАТУРА 2000 - Мост Арда ( BG0002071) , Крумовица (BG0002012), Студен кладенец (BG0002013), Маджарово (BG0002014), яз. Ивайловград (BG0002106), където се намира основната част от гнездовите популации на белоглавия и египетския лешояд в България.

Основни дейности по проекта са:
- Провеждане на информационна кампания за нуждата от опазване на лешоядите
- Опръстеняване и поставяне на крилни маркери на белоглави и египетски лешояди
- Извършване на ежеседмични подхранвания на лешоядните видове птици
- Провеждане на програма за наблюдение популациите на белоглавия, черния и египетския лешояд
- Превантивни мерки срещу незаконното използване на отровни примамки за едри хищници.
- Организиране на работни срещи и семинари
- Изготвяне на предложения за промяна в българското законодателство

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

22611 посещения

OFF

Последно качено » Новини