Календар

Коалицията 'За да остане природа' настоява за спиране на незаконните сечи в Природен парк Беласица

Коалицията „За да остане природа в България“ настоява Министерството на земеделието и храните да извърши спешни проверки по повод сигнали на жители от района на Природен парк Беласица за незаконни сечи на дърва за огрев в предизборния период. Предлагат се и конкретни мерки за защита на горите в планината над Петрич.

След извършени от природозащитниците предварителни проверки на терен са установени редица нарушения, които показват, че горскостопанските дейности са в разрез с целите на парка, което налага допълнителни усилия за намирането на баланс между икономическия, обществения и природозащитния интерес към горите в парка.

При проверки на гори в землищата на селата Коларово, Самуилово, Камена и Габрене са установени масови незаконни сечи на вековни букови и кестенови дървета, често прикривани с фалшиви марки. Някои от дърводобивните фирми прокарват с тежка строителна техника незаконни горски пътища, водещи до унищожаването на горския ландшафт и до ерозия. Голяма част от високопланинските горски пътища са унищожени до непроходимост от дърводобивните джугани.

Доколкото е налице системен характер на установените недобросъвестни практики в горите на Природен парк Беласица, екокоалицията настоява да бъде извършена комплексна проверка в целия парк и да бъдат предприети мерки, които да гарантират по-ефективно съвместяване на дърводобивните функции на горите с останалите им функции, които би трябвало да имат приоритет съгласно Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие.

Конкретни мерки, които биха подобрили значително стопанисването и опазването на горите в защитените територии включват приоритетно:
- деполитизиране на назначенията в горските стопанства чрез публични конкурси;
- създаване на публични надзорни съвети към горските стопанства и горските контролни институции;
- ограничаване на сечите в природните паркове до задоволяване нуждите от дървесина на местните общности;
- извършване на дърводобивните дейности в защитените територии от специализирани бригади към държавните горски стопанства;
- назначаване на горски инспектори към дирекциите на природните паркове.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

6280 посещения 1 коментара

Коментари

  1. ...
    2016-11-17 18:55:00

    Коментарът е премахнат

OFF