Календар

Странджа

Приложения към Оценката за съвместимост на изм. на ОУП на община Царево

Изтегли, DOC, 93 Kb, Странджа

Приложенията към
Оценка за съвместимостта на Изменение на Общ устройствен план на Община Царево
(Съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони в сила от 11.09.2007г. Приета с ПМС N 201 31.08.2007г. ДВ бр.73 от 11.09.2007г.):
- автори и др.

Приложение - Таблици към Оценката за съвместимост на изм. на ОУП на община Царево

Изтегли, DOC, 770.5 Kb, Странджа

Приложение - Таблици към
Оценка за съвместимостта на Изменение на Общ устройствен план на Община Царево
(Съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони в сила от 11.09.2007г. Приета с ПМС N 201 31.08.2007г. ДВ бр.73 от 11.09.2007г.) :
- таблици.

Опорно-сравнителен план към оценката - ОУП на община Царево

Изтегли, PDF, 1142.79 Kb, Странджа

Опорно-сравнителен план:
Приложение към Оценката за съвместимост с Натура2000 зоните на проекта за изменение на ОУП на община Царево

Решение 12/12/2007 на Върховният административен съд по дело срещу МОСВ заради неспазване на процедурата по приемането на План за управление на ПП 'Странджа'

Изтегли, DOC, 46 Kb, Странджа

Делото е образувано по жалбата на Българска фондация "Биоразнообразие", с която се оспорва бездействието на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/, изразяващо се в липсата на организация за разглеждане на проект на План за управление на природен парк "Странджа" от Висшия експертен екологичен съвет /ВЕЕС/, което задължение произтича от разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии /обн. ДВ, бр. 13/ 2000 год./ Жалбоподателят твърди, че от м. август 2005 година до момента административният орган не е организирал разглеждането на проекта от ВЕЕС, въпреки внесен преработен вариант от Българска фондация "Биоразнообразие", с което е нарушена процедурата по приемане на План за управление на природен парк "Странджа". Иска се да бъде задължен ответника да предприеме действията, вменени му с нормативния акт.
Решение на Съда:
ОСЪЖДА Министерството на околната среда и водите да организира разглеждането на проект на План за управление на природен парк "Странджа" - преработен вариант на заседание на Висшия експертен екологичен съвет в едномесечен срок, считано от връщането на делото като преписка в Министерството на околната среда и водите, на основание чл. 257, ал. 2 от АПК.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обжалва решението на Три членен състав на Върховния административен съд

Изтегли, DOC, 34.5 Kb, Странджа

Делото е срещу дългогодишното бавене и не приемане на Плана за управление (ПУ) на Природен парк „Странджа”. Решението на съда до момента е „МОСВ да свика в 30 дневен срок експертен съвет за разглеждане на ПУ на ПП „Странджа””. МОСВ обаче обжалва с мотиви, че е необходимо първо да бъде приет Общия устройствен план на Община Царево.

Определение №8084/2007г. на ВАС

Изтегли, PDF, 70.74 Kb, Странджа

С това определение петчленният състав на ВАС прекратява делото и обезсилва скандалното решение на тричленния състав на ВАС, обявяващо за нищожна заповедта за създаване на ПП "Странджа". За да стори това, петчленният състав на ВАС се позовава на промяна в ЗЗТ, приета от Парламента в последния момент през лятото на 2007г. , под натиска на протестите за защита на ПП "Странджа".

Определение №7778/2007 на ВАС

Изтегли, PDF, 68.99 Kb, Странджа

С Определение №7778/2007 на ВАС се потвърждава прекратяването на делото, започнато от Дирекция на ПП "Странджа" срещу ПУП на Община Царево. Бургаският окръжен съд прекратява делото, защото Зуконът за устройство на територията (ЗУТ) ограничава обжалването на ПУП. Това илюстрира вратичките в ЗУТ, които позволяват и насърчават корупцията в местната власт и особено в крайморските общини.

Становище на коалиция

Изтегли, DOC, 29 Kb, Странджа

Защо считаме, че решението на съда е недопустимо и абсурдно и следващи стъпки на коалицията

ОТКРИТО ПИСМО на Съюза на ловците и риболовците в България относно съдебното дело

Изтегли, DOC, 11.5 Kb, Странджа

Източник: Съюз на ловцште и риболовците в България
Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловцште и риболовците в България” изразява категоричен протест по повод решението на тричленния съдийски състав от Върховния административен съд, с което се прогласява нищожността на Заповед № РД-30/24.01.1995 г. на Министъра на околната среда, с която е обявен Народен парк „Странджа”

Становище на международни организации относно СЪДЕБНОТО ДЕЛО СРЕЩУ ПРИРОДЕН ПАРК СТРАНДЖА

Изтегли, DOC, 48 Kb, Странджа

Като едни от най-големите природозащитни организации в Европа, ние сме силно обезпокоени от съдебното дело срещу природен парк Странджа, най-голямата защитена територия в България.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище