Календар

Странджа

Резолюция на ВАП от 22.12.2008 г. относно сигнал за незаконосъобразното процедиране на ЕО на ОУП на Община Царево

Изтегли, PDF, 71.88 Kb, Странджа

Случва се Върховната Административна Прокуратура да няма желание да разследва даден случай. Резолюцията е абсолютно лишена от смисъл. Особено мнението на прокурора, че Становищата по Екологична оценка не подлежат на обжалване (напротив на разпоредбите на ЗООС) :)

789 посещения

Отговор по ЗДОИ от МОСВ за преценката от ЕО на ОУП на Царево

Изтегли, PDF, 679.76 Kb, Странджа

914 посещения

Становище по Екологичната оценка на Община Царево

Изтегли, DOC, 242 Kb, Странджа

Пълният текст на СЪГЛАСУВАНОТО от Министерството на околната среда и водите становището по екологичната оценка на Община Царево. Припомняме, че Екологичната оценка беше обнародвана в Държавен вестник без предварително огласяване на Оценката по Законовия ред, което е опит да бъде избегнато общалването на решението на Министерството на околната среда относно оценката.

874 посещения

Отговор на Заявление на достъп до обществена информация за Екологичната оценка за Странджа

Изтегли, PDF, 701.83 Kb, Странджа

Успяхме да се доберем до становището на екологичната оценка на Община Царево през Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Припомняме, че Екологичната оценка беше обнародвана в Държавен вестник без предварително огласяване на Оценката по Законовия ред, което е опит да бъде избегнато общалването на решението на Министерството на околната среда относно оценката.

968 посещения

Заповед на МРРБ за изменението на ОУП на Община Царево

Изтегли, PDF, 877.16 Kb, Странджа

Въпреки големия обществен интерес, планът е одобрен в разгара на лятната ваканция, без да са взети предвид големия брой отрицателни становища на експерти и без да са завършени множеството проверки на прокуратурата на неправомерното процедиране на екологичната оценка.

Преди приемането на плана, въпросната екологична оценка е последният документ, който подлежи на обжалване. Няма информация екологичната оценка да е била представяна някога пред обществеността, както определя законодателството. От коалицията смятат, че тя е била скрита умишлено, за да не може да бъде обжалвана.

1347 посещения

Сингал до ВАП относно незаконни съгласувателни за строителство в ПП Странджа

Изтегли, DOC, 45 Kb, Странджа

С настоящият сигнал Ви информираме за решения на Министъра на околната среда водите касаещи съгласуване на строителство в земеделските земи включени в Природен парк Странджа в нарушение на заповедта за обявяване на парка.

1151 посещения

Сигнал до МОСВ относно конфликт на интереси на зам. министър Чавдар Георгиев

Изтегли, DOC, 39 Kb, Странджа

В момента темата за конфликт на интереси в българското общество е широко дискутирана. Бъгларският парламент е в процес на приемането на специализиран закон за избягване на конфликта на интерес. В тази връзка, считаме за подходящо да Ви обърнем внимание, че в работа на повереното Ви министерство също има условия за подобен конфликт на интереси.

2011 посещения

Сигнал до ВАП относно незаконно процедиране на ОС на изменението на ОУП на Община Царево

Изтегли, DOC, 38.5 Kb, Странджа

Сигнализираме Ви за установени от нас недопустими пропуски, неверни твърдения и приложени декларации с невярно съдържание в документацията по „Доклада по Оценка за съвместимостта (ОС) на Изменението на Общ устройствен план на община Царево (ИОУП –Царево, май 2008 г.)", която е неделима част от Екологичната оценка (ЕО) на ИОУП –Царево съгласно чл. 31 (4) от Закона за биологичното разнообразие.

1102 посещения

СТАНОВИЩЕ на коалицията “За да остане природа в България” относно Проект за изменение на ОУП на Община Царево

Изтегли, DOC, 67 Kb, Странджа

Коментари по изменението на Общия устрийствен план (ОУП) на Община Царево и по доклада за оценка на съвместимост на изменението на ОУП на Община Царево с предмета и целите на защитените зони.

"В заключение, считаме че изменението на ОУП на Община Царево в настоящия му вид следва да бъде отхвърлен и върнат за преработване."

Оценка за съвместимостта на Изменение на Общ устройствен план на Община Царево

Изтегли, DOC, 760.5 Kb, Странджа

Оценка за съвместимостта на Изменение на Общ устройствен план на Община Царево
(Съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони в сила от 11.09.2007г. Приета с ПМС N 201 31.08.2007г. ДВ бр.73 от 11.09.2007г.):
- основен текст.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище