Календар

Калиакра - становища

Становище на ЦЛОЕ относно заплахите за птиците при изграждане на ветрогенератори по миграционния път Виа Понтика

Изтегли, PDF, 877.69 Kb, Калиакра - становища

В становище на ЦЛОЕ към БАН от 23.6.2005 г. се посочва, че изгражането на ветрогенератори следва да се извършва само след обективна и надеждна оценка на риска от сблъсъци с птици.

Условия за полване: цитиране на автор - ст.н.с. Таню Мичев, ЦЛОЕ към БАН

Становище на НПМ относно заплахите за птиците при изграждане на ветрогенератори в района на Балчик и Каварна

Изтегли, PDF, 673.29 Kb, Калиакра - становища

В становище на Национален природонаучен музей към БАН от 28.5.2005 г. се казва, че без всякакво съмнение всякакво и особено високо строителство ще се отрази изключително негативно върху оцеляемостта на прелитащите птици.

Условия за полване: цитиране на автор - ст.н.с. І ст., д.б.н. Златозар Боев - НПНМ към БАН

Становище на Институт по ботаника относно промените в местообитанията при изграждане на ветрогенератори в района на Каварна

Изтегли, PDF, 618.44 Kb, Калиакра - становища

Според становището на Институт по ботаника към БАН от 7.6.2005 г. изграждането на ветроенергийния парк ще се отрази ортицателно върху растителната покривка в района. Казва се още, че се се наруши функционалната и пространствена структура на растителните съобщества,което ще доведе до нарушаване на естественото равновесия в екосистемите.

Условия за полване: цитиране на автор - ст.н.с. І ст., д.б.н. Димитър Пеев - Институт по ботаника към БАН

Становище на Катедра 'Зоология и антропология' за потенциалните заплахи за птиците от ветрогенератори по миграционния път Виа Понтика

Изтегли, PDF, 436.25 Kb, Калиакра - становища

В становищетоот 5.6.2005 г. се описва изключително важното на значението на Черноморския прелетен коридор Via ponitca за мигриращите птици.

Условия за ползване: Цитирне на автор - Венцислав Делов, БФ на СУ "Св. Климент Охридски"

Становище на БХД от 25.5.2005 г. за потенциалните въздействия върху херпетофауната при изграджането на ветропарк при Каварна и Българево

Изтегли, JPG, 380.86 Kb, Калиакра - становища

Българско херпетологично дружеството категорично се противопоставя на реализирането на инвестиционното предложение заради вискоката консервационна стойоност на района на землищата на Каварна и Българево.

Условия за ползване: Цитиране на автор - Вълго Бисерков, Българско херпетологично дружество

Становище на СДП 'Балкани' от 28.5.2005 г. по проектите за изграждане ветрогенератори в землищата на Каварна и Българево

Изтегли, JPG, 338.12 Kb, Калиакра - становища

Препоръчва се изместването на ветроеннергийния парк на друг терен, където въздействието върху гнездовата и мигриращата орнитофауна ще е минимално.

Условия за полване: цитиране на автор - СДП Балкани

Становище на БДЗП от май 2005 г. относно заплахи за птиците от изграждане на ветрогенератори по миграционния път Виа Понтика

Изтегли, PDF, 1478.64 Kb, Калиакра - становища

В становището се казва, че БДЗП е категорично против изграждането на Ветроенергийни централи по протежение на миграционния път на птиците Via Pontica заради високата смъртност на птици.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище