Календар

Калиакра - становища

Прессъобщение на ЕК от май 2012 с последно предупреждение към България по случая 'Калиакра'

Изтегли, PDF, 77.66 Kb, Калиакра - становища

Предупреждението е за неспазване на европейското природозащитно законодателство. В съобщението до медиите се казва, че ако казуса стигне до Съда, Комисията може да поиска изпълнение на временни мерки, включително и изместване на съответните инвестиционни проекти на други територии.

Превод на препоръка 130(2007) на Постоянния комитет на Бернската конвенция относно случая 'Калиакра'

Изтегли, PDF, 91.45 Kb, Калиакра - становища

Бернската конвенция прпоръчва на българското правителство напълно да преразгледа разработването на одобрени проекти за ветроенергийни паркове в района на Балчик и Калиакра; да се изследва възможността за преместване на ветроенергийните проекти, които вече са в процес на изграждане.

Условия за ползване: цитиране на автор - БДЗП

Протокол на РИОСВ Варна за установяване на причините за смъртта на загиналия от ветрогенератор белоглав лешояд

Изтегли, PDF, 542.49 Kb, Калиакра - становища

От протоколола от октомври 2010 г.става ясно, че птицата не намерена на 92 м. от един от ветрогенераторите в парка на триторията на ветроенергиен парк "Свети Никола".

Особено мнение на БДЗП към РИОСВ Варна срещу одобряване на ветропарк 'Свети Никола'

Изтегли, PDF, 1110.4 Kb, Калиакра - становища

Особено мнение на БДЗП, като член на ЕЕС към РИОСВ Варна. В него БДЗП изтъква, че одобряването на инвестиционното предложение за ветропарк "Свети Никола" с инвеститор Геопауър (по-късно АЕС Геоенерджи) ще постави ЕЕС в позиция да наруши международното право, което има предимство при противоречие с националното законодатеслтвото.

Условия за ползване: цитиране на автор - БДЗП

Становище на БДЗП от 19.12.2006 г. относно лошото качество на ДОВОС за ветроенергиен парк 'Свети Никола'

Изтегли, PDF, 1133.71 Kb, Калиакра - становища

БДЗП изразява категоричното си несъгласие с предлагания проект ветроенергиен парк "Свети Никола" (по-късно АЕС Геоенерджи) за построяване на 32 броя вятърни турбини, защото площадката попада в територия определена за обявяване на специално защитена зона за птиците по ЗБР.

Становище на БДЗП от 29.5.2005 г. относно лошото качество на ДОВОС за ветроенергиен парк западно от с.Българево

Изтегли, PDF, 1157.95 Kb, Калиакра - становища

В становището се настоява експертния екологичен съвет при РИОСВ - Варна да не одобрява осъществяването на инвестиционното предложение ор Универсум Енерджи ООД за изграждането на ветренергиен парк в землището на гр. Каварна и с. Българево.

Сигнал от БДЗП за нарушения по ОВОС при одобряване на ветропарк 'Калиакра'

Изтегли, PDF, 1102.31 Kb, Калиакра - становища

Сигнализира се за неконтролирано от инвеститора Инос 1 унищожаване и увреждане на защитени местообитания и видове, настоява се за санкции и проверки по случая.

Становище на БДЗП от 30.5.2005 г. относно лошото качество на ДОВОС за ветроенергиен парк 'Калиакра'

Изтегли, PDF, 1514.23 Kb, Калиакра - становища

В становището относно ДОВОС за ветроенергиен парк "Калиакра" с инвеститор Инос 1 се казва, че доклада е непълен и необективен в частта му за въздействието на инвестиционното предложение върху орнитофауната. Натоява се експертния и екологичен съвет при РИОСВ Варна да не одобрява осъществява инвестиционното предложение за изграждане на ветроенергиен парк. Изразява се и несъгласие за изграждане на ветропарка.

Условия за ползване: цитиране на автор - БДЗП

Писмо от секретариата на Конвенцията за опазване на мигриращите видове животни относно заплахите за птиците от изграждането на ветрогенератори на миграционния път Виа Понтика

Изтегли, PDF, 731.34 Kb, Калиакра - становища

В писмото се призовава Конвенцията да обмисли създаването на препоръка до българските власти, което е в компетенциите и задълженията на секретариата на Конференцията.

Условия за ползване: цитиране на автор - Arnulf Muller-Helmbrecht

Писмо до МОСВ с искане за осигуряване на превантивна защита на ЗЗ 'Калиакра' в процедура на обявяване съгласно чл.19 от ЗБР

Изтегли, PDF, 749.96 Kb, Калиакра - становища

Писмо от 8.5.2007 г. до министъра на околната среда и водите за осигуряване на превантивна защита на ЗЗ "Калиакра" в процедура на обявяване съгласно чл.19 от ЗБР. БДЗП изтъква, че в националното законодателство липсват правни механизми, които да предотвратят щети в предложените защитени зони преди официалното им обяваване.

Условия за ползване: цитиране на автор - БДЗП

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище