Календар

Момчил голф

Според представената от инвеститора информация за проекта „Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище”се предвижда: 30% от територията да бъде застроена със сгради с височина 10 м (2-етажни и 3-етажни сгради, хотел), заемащи обща площ от 40 ха, административни сгради, стопански постройки; хеликоптерна площадка, улична ифраструктура; винарна, заемаща площ от 4,3 ха; голф игрище, заемащо 82 ха, включително сради, алейна мрежа и водни площи; предвижда се и озеленяване с дървесна растителност. От описанието става ясно, че 58% от естествените местообитания понто-сарматски степи на територията на ЗЗ „Балчик” ще бъдат коренно и необратимо променени и на практика унищожени.

Територия на ЗЗ „Балчик”, обект на полевото проучване на гнездящи птици през 2015 г., включително трансектите на полевото проучване

Изтегли, PDF, 2907.97 Kb, Момчил голф

Автор: Костадинова, Зарков (2015) БФБ - проект BG05/991

Разпределение на видовете гнездящи птици, обект на опазване в ЗЗ „Балчик”, установени по време на полевото проучване 2012

Изтегли, PDF, 2712.76 Kb, Момчил голф

Инвестиционно предложение Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище” в ЗЗ „Балчик” BG002061 – януари 2015 г.

Изтегли, PDF, 662.7 Kb, Момчил голф

Задание за ОВОС на ИП Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище”

Изтегли, PDF, 2191.59 Kb, Момчил голф

Описват се характеристиките на инвестиционното предложение. Посочва се, че инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но попада в защитена зона от мрежата НАТУРА 2000

Писмо от инвеститора до БДЗП за консултации относно задание за ОВОС на ИП Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище”

Изтегли, PDF, 3363.38 Kb, Момчил голф

Инвеститорите се обръщат към БДЗП с искане организацията да даде своите препоръки за обхвата на заданието на ОВОС, както и препоръчителни мерски за намаляване на предполагаемите отрицателни въздействия.

Становище на БДЗП в рамките на процедура по обществени консултации по ОВОС на Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище”

Изтегли, PDF, 3414.5 Kb, Момчил голф

В становището се посочва: 1. по отношение на местоположението инвестиционното предлпожение е разположено в централната част на орнитологично важно място и ЗЗ Балчик, и дългосрочното и необратимо унищожаване на тяхните местообитания в ЗЗ Балчик ще доведе до силно влошаване на природозащитния им статус. 2. относно Общия устройствен план - планираното инвестиционно предложение не е в съответствие с приетия наскоро ОУП на Балчик

Становище на коалиция 'За да остане природа в България' от 14 януари 2015 г. относно а проект Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище”

Изтегли, DOC, 355.5 Kb, Момчил голф

В становището се посочва, че коалицията категорично възразява срещу осъществяване на горе посоченото инвестиционно предложение в границите на защитена зона „Балчик”, поради следните причини:1. ЗЗ „Балчик” е обявена с цел опазване на местообитанията на голям брой видове мигриращи и гнездящи птици, за постигане на тяхното благоприятно състояние, 2.2. Реализирането на инвестиционното предложение ще унищожи изцяло,постоянно и необратимо 1472,77 дка степни местообитания (пасища), което на практика представлява 41% от сухите тревни местообитания на територията на защитената зона.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище