Календар

Разбиване на митове за Натура 2000, Мит 6: 'В Натура 2000 зоните не е спазено основно изискване, като освен с екологични, да се съобразят с културни, социални и икономически фактори.'

Изтегли, , 4 Kb, Натура2000 / Държавата

Как стоят нещата в действителност

Основният европейски природозащитен закон (Директивата за местообитанията) изисква мерките за опазване на видовете и местообитанията да се определят въз основа на екологичните им изисквания. Директивата също така казва, че „Мерките, взети в изпълнение на настоящата директива, вземат под внимание икономическите, социалните и културните изисквания, както и регионалните и местните особености.“ Водещото изискване обаче е мерките за опазване да бъдат научно обосновани, да водят до опазване или подобряване на природозащитното състояние на видовете и местообитанията от мрежата.

Как се взимат под внимание икономическите, социалните и културните изисквания, както и регионалните и местните особености?

С набор от различни процедури и инструменти, които съществуват и в сега действащия закон без да има нужда от промяната му:

процеси на консултиране със заинтересованите страни. Такива са обществени обсъждания на заповедите за обявяване, както и обществени обсъждания на проектите за планове за управление на зоните;
мерки за намаляване на въздействието върху видовете и местообитанията при осъществяване на инвестиционни проекти и дейности;
компенсаторни мерки за възстановяване на видове и местообитания, когато са засегнати от проекти „с преобладаващ обществен интерес“;
възможности за компенсиране на частни стопани в Натура 2000 заради забрани и ограничения в заповедите за обявяване на зоните посредством компенсаторните мерки за Натура 2000;
възможности за финансиране изпълнението на доброволни консервационни мерки каквито са агро-екологичните плащания и лесо-екологични плащания
Възможности за изкупуване на частни земи, когато върху тях има ценни и редки местообитания. Според Националната Приоритетна Рамка за Дейности за Натура 2000 средствата за това са 15 млн. евро с три възможни източника (ОПОС 2014 - 2020, програма ЛАЙФ, държавен бюджет). Към момента държавата не е приложила тази мярка нито веднъж, въпреки големите обществени конфликти свързани с приоритетни местообитания за опазване като степи и дюни.

В Натура 2000 няма забрани, които да важат за всички защитени зони. По това мрежата се различава от защитените територии, в които има общи еднакви режими за всички природни паркове например. В защитените зони има възможност за природосъобразен бизнес с висока добавена стойност.

Защитените зони са важен инструмент за сектори като туризма, тъй като опазената природа е негов основен ресурс. Строителството и търговията с недвижими имоти от своя страна, са заплаха за защитените зони от мрежата. Осъзнавайки този факт, през 2016 година представители на Българска туристическа камара подписаха меморандум за разбирателство и общи действия с коалиция „За да остане природа в България“.

578 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище