Календар

Становище на Асоциация на парковете в България срещу изключването на територии от резерват Калиакра

Становище на Асоциация на парковете в България срещу изключването на територии от резерват КалиакраВъв връзка с проведеното обществено обсъждане от Министерство на околната среда и водите на 11 април Асоциация на парковете в България изпрати свое становище срещу изваждане на територии от резерват Калиакра. Вижте оригиналното становище на: http://parks.bg/?attachment_id=3132

До
Министъра на околната среда и водите

Становище
От Асоциация на парковете в България
Относно: предложение за изключване на имоти с номера: 07257.45.506, 07257.45.507, 07257.45.508, 07257.45.510, 07257.45.518, 07257.45.519, 07257.33.580 съгласно кадастрална карта и регистри /ККР/ за землището на село Българево, община Каварна от Резерват Калиакра

Уважаеми Госпожи и Господа,
Резерват Калиакра е обявен като защитена територия с категорията Народен парк през 1941 г. с Постановление № 16298/26.09.1941г. на министъра на земеделието и държавните имоти, а като резерват през 1951 с Правилник за категоризиране на горите. Калиакра е и втората защитена територия в България, която има устройствен документ - Правилник за устройството на Народен парк Калиакра, публикуван в ДВ на 27.11.1942.
Във връзка с историята на тази защитена територия трябва да отбележим, че нито постановлението, с което е обявен народният парк, нито Правилникът за категоризиране на горите, прекатегоризиращ народния парк в резерват, посочват основания за защита на територията. Посочените в проекто-заповедта основания „местообитание на тюлена монах, крайбрежни морски екосистеми, характерна степна растителност и животински свят и гнездови ниши на редки и изчезващи видове птици“ са основание за разширяването на резервата извършено със заповед No.231 от 04.04.1980 г., бр. 35/1980 на Държавен вестник, което не касае процесните имоти.
През 1998 г. с член 8 ал.1 от Закона за защитените територии настоящата територия на резерват Калиакра е обявена от Народното събрание, че служи за задоволяване на „обществени потребности с общонародна значимост“ и като такава се определя, че е изключителна държавна собственост. С ал. 3 на същия член законодателят посочва, че в резерватите от приложение 2 на ЗЗТ, вкл. резерват Калиакра, включват образци на естествени екосистеми опазването, на които изключва всякаква или допуска минимална човешка намеса.
Законът за защитените територии определя, че за резервати се обявяват образци от естествени екосистеми, включващи характерни и/или забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им.
Със Закона за защитените територии Народното събрание не определя при какви условия може да се намали площта на една защитена територия. По аналог с процедурата по заличаване, можем да предположим, че изключването на имоти от една територия може да се извърши, когато „са напълно и необратимо унищожени или увредени, не изпълняват предназначението си и не могат да бъдат прекатегоризирани“.
Предназначението на резерватите и включените в тях имоти съгласно ЗЗТ е с цел:
1. запазване на естествения им характер;
2. научна дейност;
3. образователна дейност;
4. екологичен мониторинг;
5. опазване на генетичните ресурси;
6. запазване на естествени местообитания и на популациите на защитени редки, ендемитни и реликтни видове;
7. развитие на мрежа от представителни за България и Европа екосистеми и застрашени местообитания.
За да анализираме дали настоящата процедура е допустима за всички имоти трябва да определим техния начин на трайно ползване, кога възниква той, дали начинът на трайно или фактическо ползване противоречи на изпълнението на предназначението и дали имотите са трайно и необратимо увредени.
Съгласно КК имотите имат следния НТП и площ:
07257.45.506 - резерват, 13426 кв.м.
07257.45.507 – резерват, 464 кв.м
07257.45.508 – резерват, 1991 кв.м
07257.45.510 – резерват, 1716 кв.м
07257.45.518 - резерват, 1833 кв.м
07257.45.519 – резерват, 1008 кв.м.
07257.33.580 - резерват, 1548 кв.м
От тези данни за начина на трайно ползване, посочени в КК не може да се предполага необходимост от изключване на имотите от площта на резервата.
От фактическото състояние на имотите, може да установим следното:
07257.45.506 - дюни
07257.45.507 – дюни
07257.45.508 – паркинг и буна
07257.45.510 – паркинг и буна
07257.45.518 - път
07257.45.519 – дюни
07257.33.580 – паркинг и паметник
Като период за съществуване на това фактическо състояние може да се посочи, че с изключение на паметника на адмирал Ушаков, изграден незаконно в резерват Калиакра през 2006 година, останалите имоти, представляващи път, паркинги и буни, са съществували към 1998 година, когато Народното събрание е приело, че те изпълняват обществени потребности с общонародна значимост.
От анализа на НТП и фактическото състояние може да заключим, че за трите имота 07257.45.506, 07257.45.507 и 07257.45.519, които представляват дюни, липсват основания, за да се твърди, че те са:
- напълно и необратимо унищожени или увредени;
- не изпълняват предназначението си запазване на естествения им характер, за извършване на научна дейност, образователна дейност, екологичен мониторинг;
- или не служат за запазване на естествени местообитания.
Нещо повече, дюни съществуват и в други резервати в България като резерват „Ропотамо“ и поддържан резерват „Пясъчна лилия“ , което показва, че дюните имат място в българските резервати.
По отношение имотите, чието фактическо състояние представлява път, паркинги и буни, няма съмнение, че това състояние не е естествено за този биом. При разглеждане на предложението за тяхното изключване изобщо ( имот 07257.33.580) и прекатегоризиране като част от защитена местност „Степите“ ( имоти 07257.45.508, 07257.45.510 и 07257.45.518) е необходимо да се разгледат предложенията от различни страни.
На първо място, ако един имот е силно повлиян от човека и поради тази му повлияност не представлява ценност като част от резерват, каква е неговата ценност, за да се превърне в част от защитена местност?
На второ място, ако се възприеме позицията, че пътищата не са необходими за управлението на резерватите и техните площи трябва да бъдат изключени от тях това би причинило покрай себе си множество процедури за намаляване на площи от резервати, защото и до момента в голям брой резервати съществуват множество пътища, като Ропотамо, Баюви дупки – Джинджирица, Бистришко бранище, Тисата, Дупката, Али ботуш, Купена, Ибър, Централен рилски резерват, Риломанастирска гора и т.н. До момента съществуването на пътища в резерватите не е оспорвано като целесъобразност, доколкото те се ползват при тяхната охрана, изследване, опазване от пожари и мониторинг.
По същия начин стои въпроса и с наличието на паркинг. Като изключим елемента, че паркингите са част от посетителската и служебна инфраструктура, трябва да посочим, че самото Министерство на околната среда и водите създаде такъв в резерват Ропотамо. В този смисъл дали това действие е било в нарушение на закона и на философията на опазването на резерватите?
На трето място трябва да разгледаме дали за резерватите е присъщо да има или да се изграждат паметници. Доколкото паметникът на адмирал Ушаков е изграден в нарушение на ЗЗТ считаме, че не трябва да разглеждаме наличието на един незаконен строеж като основание за промяна на статута на резервата. Тук трябва да отбележим, че паметникът е изграден от община Каварна и е пълно нарушаване на принципите на правото нарушителят да се възползва от резултата от нарушението си, предлагайки изключването на територията, заета от този паметник от площта на резервата.
На четвърто място трябва да се разгледа дали създаването на паметник, път и паркинги е напълно и необратимо увреждане на територията. От нашата експертиза можем да твърдим, че асфалтирането, бетонирането или покриването с каменни плоскости на едно природно местообитание е напълно негово увреждане. В същото време по отношение на степните и скални местообитания може да посочим, че то е напълно възстановимо при полагане на необходимите възстановителни мерки, включително премахване на изкуствените покрития на земната повърхност. Т.е. в този случай имаме напълно, но възстановимо увреждане на природната екосистема.
В заключение, по отношение на законосъобразността на направеното предложение, можем да посочим, че липсват изисканите от закона основания посочените имоти да бъдат изключени от територията на резерват Калиакра.
По отношение законосъобразността на предложението, посочените седем имота да бъдат прекатегоризирани от резерват в защитена местност не съществуват пречки да бъдат прекатегоризирани имотите, които са частично или напълно повлияни: 07257.33.580, 07257.45.508, 07257.45.510 и 07257.45.518.
По отношение дискусия на целесъобразността от промени в административните актове, касаещи резерват Калиакра, можем да посочим множество основни проблеми, съществуващи към момента, включително:
- липса на пътеки, по които посетители да могат да се запознават с природното наследство на Калиакра, определени по реда на чл. 17 ал.2 от ЗЗТ;
- наличие на посетителска инфраструктура и постоянно посещение в имот 07257.33.498 (Нос Калиакра);
- наличие на посетителска инфраструктура и постоянно посещение в имоти: 07257.33.580 (паркинг крепост Калиакра), 07257.45.508, 07257.45.510 и 07257.45.518 (път, буни, паркинг);
- наличие на трайно преминаване в имоти 07257.45.517 и 07257.45.314;
- наличие на заведения за обществено хранене в имот 07257.33.498 (нос Калиакра) и в имот 07257.45.506 (м. Болата);
- наличие на частни сгради в резервата – имот 07257.33.310.1 (ресторант крепост Калиакра);
- наличие на постоянно присъствие и движение на служебни лица в имот 07257.45.314 (Радиокомуникационна станция "Калиакра 1" на ДП Пристанищна инфраструктура);
- само една част от водния обект на Болата е с режим на защита резерват, което е безсмислено по отношение неговото управление и опазване;
- липсата на публични документи, доказващи изключване на пътищата в резервата от площта на резервата - имот 07257.45.315 (отклонение за Радиокомуникационна станция Калиакра 1) и част от имот 07257.45.202 (път Българево - нос Калиакра);
- В КК и КР реалните граници и имоти, включени в резерват Калиакра и защитена местност Степите частично са отразени грешно.

При анализ на целесъобразността от промени трябва да се отчете и:
- желанието на жителите на с. Българево да ползват дюните в местност Болата като плаж за себе си и своите гости.
- желанието на рибари от с. Българево и други съседни места да ползват пътя и буните в м. Болата за спускане на рибарски лодки.
- Съществуващото служебно ползване в имот 07257.45.314.
- Съществуващата и използвана туристическа инфраструктура на нос Калиакра и м. Болата
- Режимът на защитена местност Степите, забраняващ всякакво строителство.
- Невъзможността да се управлява ефективно само една част от воден обект в м. Болата (част от него е в резерват Калиакра, друга част - в защитена местност „Степите“ и трета част е незащитена).
- Необходимост от съоръжения за нуждите на посетителите – тоалетни и заведения за обществено хранене там, където ще им бъде разрешено да посещават.
- Географското разположение на имотите в резервата и защитената местност.
- Възможността да се извършват в бъдеще време възстановителни действия за връщане на тюлена монах.
- Наличието на държавни територии в близост до резервата и защитената местност, заети от степна растителност, лесостепна растителност и водни обекти от значение за изпълнение на консервационните функции на резерват Калиакра.
Отчитайки всички горепосочени фактори, предлагаме като целесъобразни следните промени и действия:
1. Министърът на околната среда и водите да издаде заповед по реда на чл. 17 ал.2 с утвърдени маршрути в имоти 07257.33.498 (нос Калиакра) 07257.45.517 и 07257.45.314 (Радиокомуникационна станция Калиакра 1 и пътека от нея до м. Болата) и имоти 07257.45.506, 07257.45.507 и 07257.45.519 (плаж Болата).
2. Да се раздели имот 07257.45.202 (път Българево - нос Калиакра) като се обособи в отделен имот частта в резервата от разклонението за м. Болата.
3. Да се раздели в обособен имот пътното отклонение за северната буна в имот 07257.45.520.
4. Да се обособи като самостоятелен имот част от имот 07257.33.310, под който се намира 07257.33.310.1 (ресторант крепост Калиакра и тоалетни).
5. Да се отразят в ККиКР реалните граници и имоти, включени в резерват Калиакра и защитена местност Степите.
6. Да се прекатегоризират като част от защитена местност „Степите“ следните имоти: новообразуваният имот част от имот 07257.45.202 в резерват Калиакра (път Българево нос Калиакра), 07257.33.580 (паркинг на нос Калиакра и паметник), 07257.45.315 (път отклонение за Радиокомуникационна станция Калиакра 1), новообразуваният имот от имот 07257.33.310, под който се намира 07257.33.310.1 (ресторант крепост Калиакра и тоалетни), новообразуваният имот от имот 07257.45.520 (пътно отклонение за северна буна), имот 07257.45.508 (северна буна м. Болата и площадка към нея), 07257.45.510 (южна буна и площадка към нея) и имот 07257.45.518 (път м. Болата).
7. Да се увеличи площта на защитена местност Степите с държавните имоти в м. Болата - 07257.235.353 (НТП Блато, площ 36891 кв.м.,) и в м. Таук лиман с имоти 65543.31.94 (с. Свети Никола, НТП За друг вид естествен ресурс за превантивна защита, площ 28680 кв.м, лагуна Таук лиман), 65543.31.177 (с. Свети Никола, НТП Друг вид дървопроизводителна гора, площ 12579 кв.м, термофилни гори), 65543.31.179 (с. Свети Никола, НТП Друг вид недървопроизводителна горска площ, площ 4165 кв.м., Стръмни морски скали с ендемични Limonium spp) и 65543.31.180 (с. Свети Никола, НТП За друг вид естествен ресурс за превантивна защита, площ 9605 кв.м.).
8. След изпълнение на решението на ЕК от 5.09.2014 година относно схема за помощ № SA.26212, приведена в действие от Република България при замените на горска земя за държавна помощ и след възстановяване на собствеността на държавата в случаите на извършени заменки с държавни гори в защитена местност „Степите“, да се включи и имот 65543.31.171 (НТП За друг вид естествен ресурс за превантивна защита, площ 34197 кв.м)
9. Да се изготви и приеме интегриран план за управление на Резерват Калиакра и Защитена местност Степите.
10. МОСВ да предостави на кметство Българево правото за поставяне на временен търговски обект в ЗМ Степите в м. Болата при ангажимент за осигуряване на поставяеми химически тоалетни и поддържане чистотата на дюните.
11. МОСВ да предостави на кметство Българево правото да стопанисва паркинга на нос Калиакра с цел осигуряване на приходи за местното население.

При изпълнение на тези наши предложения ще може да се постигне:
- Отстраняване на грешките, натрупани през годините при управлението на резерват Калиакра и ЗМ Степите;
- Подобряване на управлението на резерват Калиакра и ЗМ Степите;
- Регламентиране на достъпа в резерват Калиакра;
- Увеличаване на площта на защитените територии в община Каварна;
- Запазване възможността от бъдещи възстановителни действия за тюлена монах;
- Законово използване на плажа Болата от летуващите и осигуряване на техните нужди;
- Законово регламентиране на туристическата инфраструктура и преминаването на туристи на нос Калиакра и служебното присъствие на Радиокомуникационна станция Калиакра 1;
- Законово осигуряване на достъпа на рибарски лодки до залив Болата;
- Законово функциониране на ресторанта и паркинга на нос Калиакра;
- Осигуряване на възможности за увеличаване на доходите на жителите на с. Българево от обслужването на туристите в тяхното землище.

Като се надяваме нашите предложения да бъдат разгледани и приети,

С Уважение,

ИНЖ. ТОМА БЕЛЕВ
Председател на УС на АПБ

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1430 посещения