Календар

Становище на БДЗП във връзка с медийни атаки от последната седмица

Становище на БДЗП във връзка с медийни атаки от последната седмицаУважаеми членове и поддръжници на БДЗП,

В последната седмица в различни медии излезе информация за спечелена от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) обществена поръчка за опазване на лешояди, одобрена от Министерство на околната среда и водите.
Разпространяваната информация е невярна и е част от цялостна медийна кампания срещу Коалицията от граждански организации „За да остане природа в България“, която застава срещу инвестиционни намерения, свързани със застрояване на Пирин, Витоша и Рила, които са изцяло в частна полза и са в противоречие с обществените интереси.

Във връзка с тези публикации, бихме искали да направим следните уточнения:

БДЗП НЕ Е ПЕЧЕЛИЛО ПОДОБНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. Координираните от БДЗП проекти, финансирани по програма LIFE на Европейския съюз, не са съфинансирани от държавния бюджет на Република България. Цялото изискващо се от донора съфинансиране е осигурено от собствени средства на БДЗП и неговите български и международни партньори. Крайното решение относно избирането и финансирането на проекти по Програма LIFE се взима директно от Европейската комисия с помощта на Комитет, съставен от представители на всички страни-членки. Конкуренцията е изключително голяма, като през 2014 г. от 1117 кандидатствали проекти са одобрени 96, от които само 2 са на български организации.

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА БДЗП ЧРЕЗ ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ. Над 80% от дейностите на БДЗП се финансират от проекти, директно финансирани и управлявани от Европейската комисия, каквато е Програма LIFE. ЕК е взела всички мерки да не бъдат допускани злоупотреби и нарушения със средствата, които отпуска. Изразходването на средствата и ефекта от тях за опазването на природата се следят от български и международни одитори, а също и от независим монитор, назначен от ЕК да следи текущо дейността на бенефициентите. Годишните отчети на БДЗП, включително и одитиран финансов отчет се публикуват в регистъра на Министерството на правосъдието и на интернет страницата на БДЗП.

ДЕЙНОСТНИТЕ НА БДЗП ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЛЕШОЯДИ И ЦАРСКИ ОРЛИ ИМАТ КОНКРЕТЕН СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ ВЪРХУ МЕСТНАТА ИКОНОМИКА
Осигурихме временна или дългосрочна заетост на над 210 души - местни хора в 20 общини в България – Русе, Шумен, Провадия, Свиленград, Тополовград, Елхово, Болярово, Средец, Любимец, Харманли, Сливен, Маджарово, Стамболово, Крумовград, Ивайловград, Момчилград, Кърджали, Годеч, Своге, Враца.

Осигурихме безплатни консултации на над 200 земеделски стопани при кандидатстването им по мерки и проекти към Програмата за развитие на селските райони. В резултат на тези проекти бяха разработени и въведени допълнителни плащания за фермерите в най-необлагодетелстваните райони на страната. Благодарение на работата ни за опазването и устойчивото управление на Натура 2000 осигурихме достъп на земеделските стопани до над 20 млн. лева за агроекологични и земеделски дейности в Натура 2000 зони само за 2014 г.

Гарантирахме преки инвестиции за над 8 млн. лева за подобряване на електроразпределителната мрежа в Южна България. Съдействахме на EVN за изолирането на 3000 опасни стълба от въздушната електроразпределителна мрежа, както и за превръщането на над 50 км опасни надземни електропроводи в безопасни и надеждни подземни кабелни линии, с което подобрихме условията за електроснабдяване на над 1000 домакинства и бизнеси в ЮИ България.

Осъществихме и непреки инвестиции за развитието на екотуризма, основан на опазването на лешоядите и царските орли. Популяризираме регионални марки - „Тополовград – градът на царските орли” и „Маджарово – царството на лешоядите”, допринасяйки за развитието на устойчивия туризъм и поминъка на местните хора. За работата си в помощ на местния бизнес БДЗП получи награда на КРИБ през 2014.

МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ НА РАБОТАТА НА БДЗП ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЦАРСКИЯ (КРЪСТАТ) ОРЕЛ
Работата на БДЗП за опазване на царските орли в България спечели наградата Натура 2000 на ЕК за 2014 г.
Първият за България проект по програма LIFE за царските орли получи наградата за най-добър сред най-добрите проекти в Европа за 2014, което го нареди в топ 5 от всички оценявани проекти.

Дейностите, свързани с изолирането на опасна електропреносна мрежа в България и по миграционния път, донесоха на БДЗП наградата на Renewables Grid Initiative - обща инициатива на най-големите компании в енергийния бизнес в Европа и природозащитни организации.

Уважаеми членове и поддръжници на БДЗП,

Дейностите на БДЗП по опазване на видове, места и местообитания са със сериозен природозащитен и социално-икономически ефект. Не бихме искали да инвестираме организационните ресурси и енергия, за да отговаряме на всяко едно от обвиненията и безпочвени твърдения на „медии” и бизнес групи. БДЗП ще сезира отговорните институции (Парламентарните комисии по културата и медиите и взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, Съвета за електронни медии, Министерство на околната среда и водите и др.), защото съзнава, че засилената „медийна война” цели да злепостави не само БДЗП, но и усилията на всички граждански организации, които отстояват правото на всеки на чиста и запазена природа.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2966 посещения