Календар

Становище от Българска фондация Биоразнообразие срещу изменение на общ устройствен план на община Царево

Становище от Българска фондация Биоразнообразие срещу изменение на общ устройствен план на община ЦаревоОтносно: Доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) на план/програма „Изменение на общ устройствен план (ИОУП) на Община Царево“

След като се запознахме с Доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) на план/програма „Изменение на общ устройствен план (ИОУП) на Община Царево“ внасяме становище със следните възражения:

А. Относно ДОСВ

Процедурата за обществени консултации на ДОСВ на Изменение на Общ устройствен план на община Царево (ИОУП на Община Царево) е обявена от МОСВ в частта от сайта на министерството, предназначена за обществени консултации „На основание чл. 20, ал. 6 от Наредба за ЕО“. Това е нарушение на разпоредбата на чл. 36, ал. 8 от Глава трета, раздел II на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, която разпорежда, че „възложителят провежда консултации по реда на Наредбата за ЕО по изготвения доклад по ЕО/екологичната част към планове и програми, включително по доклада за оценка на степента на въздействие, за който компетентният орган прилага чл. 25.“, а не самостоятелно, само на ДОСВ. Липсата на доклад за ЕО (ДЕО) ограничава възможността на гражданите правилно да оценят и представят своето становище относно степента на въздействие на проекта за ИОУП върху предмета и целите на защитените зони от Натура 2000, доколкото ДЕО може да изисква промени в ИУОП или да предвижда мерки, които да увредят предмета и целите на защитените зони извън тези, показани в ДОСВ.

Видно от двете електронни страници на МОСВ и на Община Царево липсва докладът за екологична оценка на ИОУП на Община Царево. Не публикуването на ЕО е в нарушение на чл. 125 (7) и 127 (1) от Закона за устройство на територията и на чл. 20, ал. 1, т. 2 а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Б. Относно публикувания проект на ИОУП

В представената за обществени консултации информация липсват съществени части от проекта за ИОУП на община Царево, които съгласно ЗУТ са задължителни атрибутивни части за ОУП и се изискват от заданието на ИОУП, като:

- обяснителна записка;

- план схема за мрежите на техническата инфраструктура;

- план схема на прилежащата акватория със посочени съществуващи и новопредвидени пристанища и пристанищни съоръжения, свързани с туристическата функция на крайбрежието и развитието на рибарството и аквакултурите;

- правила и нормативи за прилагане на ОУП.

- предложеният картен материал към ИОУП е непълен, като липсват картен материал на крайбрежните землища в мащаб 1:10000, както се изисква от заданието на проекта за ИОУП. Дори е със съдържание различно от изисканото в чл. 18 ал. 6 на Наредба 8/2001 като земеделските и горските територии са представен в цветове, които са с почти еднакъв нюанс до тези избрани за представяне на урбанизираните територии. Това затруднява правилната разчитаемост на картния материал, подложен на обществено обсъждане и създава предпоставки за различни тълкувания. В картния материал липсват и задължителните елементи - пътна мрежа, железопътни линии, гари, пристанища, летища, електропроводи, газопроводи, нефтопроводи, електронни съобщителни мрежи, водопроводи, канализационни колектори, електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др., което категорично не позволява на гражданите да преценят доколко проекта за ИУОП ще окаже въздействие върху предмета и целите на защитените зони.

Всички тези липси ограничават възможността на гражданите да се запознаят с планиранията на проекта за ИОУП, които се изискват от Наредба 8/2001 за обема и съдържанието на устройствените планове и по специално на посочените в чл. 16, ал. 2: пределно допустимите рекреационни капацитети на курортните населени места, курортите, ваканционните селища и вилните зони; териториите и зоните, в които не се допуска ново строителство и разширяване строителните граници на съществуващите урбанизирани територии; устройствените правила и нормативи за застрояване на съществуващи и бъдещи урбанизирани територии; териториите със защитни и специални гори с рекреационно значение, както и териториите, които ще се устроят като крайбрежни паркове и градини; териториите и участъците от акваторията със статут на недвижими културни ценности. Това е предпоставка за неправилно оценяване и представяне на своите становища от заинтересованата общественост относно степента на въздействие на проекта за ИОУП върху предмета и целите на защитените зони от Натура 2000.

В нарушение на императивните разпоредби на чл. 17а на ЗУЧК ИОУП предвижда урбанизация, строителството, промяна на предназначението върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, планирани за застрояване с режим ОК-3 – Територии за курорт и допълващи дейности.

В. По отношение на ДОСВ

От информацията, съдържаща се в ДОСВ на план/програма „Изменение на общ устройствен план (ИОУП) на Община Царево“ се открояват следните неточности:

- Липсва описание и анализ на въздействието върху акваторията на ЗЗ „Ропотамо“, което като част от Крайбрежието, обхваща близо ⅓ от бреговата ивица на Община Царево в участъка между р. Караагач и гр. Царево.

- Границите на ЗЗ „Странджа“ не са отразени коректно в ДОСВ на ИОУП на Община Царево и някои части на ИОУП противоречат на изискванията на Наредбата за ОС, ЗБР и Директива 92/43/ЕИО.

- Липсва задължителната оценка на кумулативния ефект от реализацията на процесния план и други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, одобрени или в процес на одобрение от съответните органи и засягащи защитените зони по ЗБР в обхвата на ИОУП на Община Царево.

- Тъй като с ИОУП на Община Царево се предвижда изключително голямо застрояване на Защитена зона „Странджа“, и по-прекомерно в крайбрежните зони на Резово, Синеморец и Варвара, с ДОСВ не е отчетено въздействието както на необходимата инфраструктура за доставка на чисти питейни води за новопроектираните урбанизирани територии в ЗЗ „Странджа“, така за необходимата техническа инфраструктура за електроснабдяването на новопроектираните урбанизирани територии в ЗЗ „Странджа“.

Някои от местообитанията, обект на опазване на ЗЗ Странджа след процедиране на ИОУП ще бъдат увредени значително, но в ДОСВ тяхната оценка на степента за въздействие е невярно изведена, като „нулева“, при условие, че най-малкото, предвидената площна загуба в проценти при някои доближава 1%, което всъщност е доказателство за значително отрицателно въздействие. Такива природни местообитания са: 2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни) – 2,88%; 2130 Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни) – 4,73%; 2180 Облесени дюни – 0,38%; 2190 Влажни понижения между дюните – 0,7%; 6210 Сухи тревни и храстови съобщества на варовик (Festuco-Brometalia) – 0,57%; 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс – 0,4%; 6510 Низинни сенокосни ливади – 0,51%; 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) – 0,8%, също така за видовете: Остроух нощник (Myotis blythii) – 0,55%; Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) – 0,40%; Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) – 1,17%; Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) – 0,77%; Каспийска блатна костенурка (Mauremis rivulata) – 0,81%; Видра (Lutra lutra) – 0,86%; Пъстър смок (Elaphe sauromates) – 0,97%.

В заключение смятаме, че в Доклад за оценка степента на въздействие на план/програма „Изменение на общ устройствен план (ИОУП) на Община Царево“ има съществени нарушения на законодателството и процедурата за обществени консултации, а така също поради съществени пропуски в информацията, значително въздействие върху определени типове природни местообитания и местообитания на видове би следвало ДОСВ да бъде върнат за значителна преработка, тъй като в този вид не може да послужи пред контролния орган - МОСВ да вземе обективно решение.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1303 посещения