Календар

Становище от СДП 'Балкани' срещу изменение на общ устройствен план на община Царево

Становище от СДП 'Балкани' срещу изменение на общ устройствен план на община ЦаревоОтносно Обявена консултация на доклад за оценка степента на въздействие (дОСВ) на план/програма: „Изменение на общ устройствен план (ИОУП) на Община Царево“ върху защитена зона по Директивата за Птиците 2009/147/ЕИО BG0002040 „Странджа“ и защитени зони по Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО:BG0001007 „Странджа“, BG0000143 „Караагач“, BG0000208 „Босна“

До Министъра на околната среда и водите

Копие до кмета на община Царево

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Проведената процедура за консултация на доклад за оценка степента на въздействие (дОСВ) на план/програма „Изменение на общ устройствен план (ИОУП) на Община Царево“ е нищожна, а представеният ДОСВ не отгповаря на законовите изисквания, не дава информация за очакваните въздейстия върху предмета и целите на защитените зони, изготвен е от некомпетентни лица и следва да бъде изцяло преработен.

А. Проведената процедура е нищожна поради съществени недостатъци и липса на изпълнение на императивни законови процедури, които следва да са част от съдържанието на крайния акт и неговите мотиви.
А.1. Както е видно от съдържанието на документа, включително от неговото въведение на стр. 6-7 дОСВ съгласно чл. чл. 34, ал. 1 на Наредбата за ОС, дОСВ следва да е приложение от изготвен доклад за Екологична оценка (дЕО). Съгласно чл. 20, ал. 6 от Наредбата за ЕО в 5-дневен срок след писменото уведомяване на възложителя за положителна оценка на дОС компетентният орган осигурява обществен достъп до доклада за оценка на степента на въздействие за срок 30 дни чрез публикуване на своята интернет страница независимо от задълженията на възложителя по ал. 1 и 2 (в тези алинеи са описани задъ;жения за извършване на консултации към дЕО)– задължение, което МОСВ като компетентен орган е изпълнил. Съгласно чл. 36. ал. 8 на Наредбата за ОС при положителна оценка на качесвото на дОС по ал. 7 възложителят провежда консултации по реда на Наредбата за ЕО (цитираните по горе ал. 1 и 2 на чл. 20 от Наредбата за ЕО) по изготвения доклад по ЕО/екологичната част към планове и програми, включително по доклада за оценка на степента на въздействие, за който компетентният орган прилага чл. 25 на Наредбата за ОС. Това свое задължение в края на изтичане на срока за консултации на дОСВ – 3.05.2018 г не е изпълено от възложителя и не са стартирани консултациите по реда на чл. 20, ал. 1 и 2 на Наредбата за ЕО. Никъде в рамките на протеклата процедура по консултация на дОС не са представени въобще доказателства, че съществува доклад за Екологична оценка, както такива не съществуват и в самият дОСВ. Порокът на процедурата е изцяло по вина на възложителя.
Това прави проведената процедура по консултации и внесеният дОСВ нищожни и е необходимо започване на нова процедура за изготвяне на дОСВ.

А.2. Изготвеният дОСВ не изпълнява изискванията на чл. 31, ал. 1 на ЗБР, а именно да бъдат оценени всички възможни въздействия произтичащи от плана или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения по отношение възможните отрицателни отрицателно въздействия върху предмета и целите на опазване на защитените зони. По конретно се установяват следните пороци:

А.2.1. дОСВ не прави оценка по смисъла и реда на въздействията произтичащи от ИОУП на Община Царево върху ЗЗ «Ропотамо» BG0001001. Акваторията на защитената зона пряко граничи с устойствените зони в участъка между р. Караагач и Царево - Къмпин Юг, Корал, Лозенец, Тарфа, Оазис, Верготи, Лалов егрек, Диньов гьол, Арапя, Жгурели, Дядо Ильова бахча, Царево.
А.2.2. Използваната от авторите на дОСВ степенна оценка на силата и значимостта на отицателните въздействия върху предмета и целите на защитените зони е неотносима към целите и изискванията на закона. По конкретно тази степенна оценка е неотносима, не носи никаква информация и е нищожна спрямо законовите основания за преценяване на наличието на отрицателни въздействия върху предмета и целите на защитените зони, а именно към чл. 5, чл. 6 и § 1., т. 1 и 2 от Допълнителни разпоредби на ЗБР. Посоченият показва непознаване на правната уредба от лицата изготвили дОСВ и липса на нужната компетентност за изготвяне на оценката.
Преки въздействия върху редица местообитания от приложение 1 на ЗБР (1240, 2120, 2130, 2180, 6210, 6220, 6430, 6510, 91F0 и др.) и местообитания на видове от приложение 2 на ЗБР (видра (Lutra lutra), остроух нощник (Myotis blythii); шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), шипобедрена костенурка (Testudo graeca), обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), каспийска блатна костенурка (Mauremis rivulata), пъстър смок (Elaphe sauromates) и др.) са оценявани като съотвестващи на целите на закона, без да се посочат правните основания за това и в противоречие с разпоредбите чл. 5, чл. 6 и § 1., т. 1 и 2 от Допълнителни разпоредби на ЗБР.
А.2.3. Не е направена оценка на въздействието върху площта на местообитанията на видовете птици предмет на опазване в ЗЗ BG0002040 „Странджа“ с което са нарушени изискванията на чл. 32, ал. 2 въвн връзка с чл. 31, ал. 1 на ЗБР. Посоченият порок също навежда на извод за липса на нужната компетентност от експертите изготвили оценката.
А.2.4. Не е направена оценка на кумулативните въздействия или по смисъла на чл. 31, ал. 1 на ЗБР всички „други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения”, които „поотделно или във взаимодействие” могат да окажат отрицателно въздействие. По конкретно:
• Не е направена оценка на всички съгласувани по реда на чл. 31-чл.34а на ЗБР планове, програми, проекти или инвестиционни предложения след 01.01.2007 г., както и на планирани и новозаявени такива.
• Не е направена оценка на кумулативните въздействия водещи до влошаване на природозащитно състояние на местообитания от приложение 1 на ЗБР. Много от откритите несъответствия в картирането по проект „Картиране и оценка на природозащитното състояние на природни местообитания и местообитания на видове. Фаза 1“ и настоящата ситуация на терен – напр. наличието на инфраструктура (улици, стълби и др.) върху крайбрежни местообитания, като при 1240 Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium, в района на гр. Ахтопол, всъщност са доказателства за наличие на значителен стар кумулативен ефект върху тези местообитания, който не е оценен в дОСВ.
• Същото важи за констатираното отъпкване върху местообитание 2110 Зараждащи се подвижни дюни, където това също е доказателство за наличие на кумулативен ефект, който не е оценен като степен на въздействие, а единствено се дава оценка на качеството на картирането.
• Не е оценено наличното кумулативно въздействие върху естуарът (1130) на Резовска река, който е с модифицирано течение в резултат на укрепване, корекции и др.
• Не е направена оценка и на необходимата за изпълнение инфраструктура свързана с планираните в ИОУП на Община Царево дейности и по конкретно необходимата инфраструктура за доставка на чисти питейни води и техническа инфраструктура за електроснабдяването за новопроектираните 835 декара урбанизирани територии в ЗЗ „Странджа“.BG0001007.
А.2.5. дОСВ не е представил в глави „1. Анотация на план/програма „Изменение на общ устройствен план (ИОУП) на Община Царево“ и 2. Описание на елементите на ИОУП на Община Царево, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат въздействия върху защитените зони или техните елементи”, че оценил въздействията на редица задължителни и съществени части от проекта за ИОУП на община Царево (включително такива съгласно чл. 16, ал. 2 от Наредба 8/2001 за обема и съдържанието на устройствените планове):
• обяснителна записка;
• план схема за мрежите на техническата инфраструктура;
• план схема на прилежащата акватория с посочени съществуващи и новопредвидени пристанища и пристанищни съоръжения, свързани с туристическата функция на крайбрежието и развитието на рибарството и аквакултурите;
• правила и нормативи за прилагане на ОУП;
• пределно допустимите рекреационни капацитети на курортните населени места, курортите, ваканционните селища и вилните зони;
• териториите и зоните, в които не се допуска ново строителство и разширяване строителните граници на съществуващите урбанизирани територии;
• новопредвидената транспортната техническа инфраструктура - пътна мрежа, железопътни линии, гари, пристанища, летища;
• новопредвидена техническа инфраструктура - електропроводи, газопроводи, нефтопроводи, електронни съобщителни мрежи, водопроводи, канализационни колектори, електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции;
• устройствените правила и нормативи за застрояване на съществуващи и бъдещи урбанизирани територии;
• териториите със защитни и специални гори с рекреационно значение, както и териториите, които ще се устроят като крайбрежни паркове и градини;
• териториите и участъците от акваторията със статут на недвижими културни ценности.
Тези елементи лиспват в посочените текстови части, не са приложени и картни приложения – следователно може да се заключи като установен факт, че тези елементи не са оценени в дОСВ.
А.2.6. дОСВ не е представил информация въздействията върху видовете и местообитанията предмет на опазване в защитените зони произтичащи от прилагането на изисканите от чл. 30, ал. 2 на ЗБР мерки и дейности за „опазване на елементите на ландшафта, които въз основа на своята линейна и непрекъсната структура или свързваща функция са значими за миграцията, географското разпространение и генетичния обмен в растителните и животинските популации и видове“. Такива мерки изцяло липсват в ИОУП на Община Царево, а дОСВ изцяло пропуска да оцени неприлагането на целите и разпоредбите на закона в по отношение на чл. 30, ал. 2 на ЗБР. Едновременно с това ИОУП предвижда плътно линейно застрояване между ЗЗ „Странджа“ BG0001007 и ЗЗ „Караагач“ BG0000143. Следователно значителни отрицателни въздействия от прилгането на ИОУП следва да се очакват, но не са оценени в дОСВ.
А.2.7. Между предложения проект за ИОУП и дОСВ съществуват различия в представянето на предвижданията на ИОУП. Конкретно:
• за землището на с. Варвара дОСВ не показва и не оценява въздействието на урбанизирането съгласно ИОУП на имоти 10094.38.78, 10094.2.13 и 10094.2.14 в местността Дълбоки дол;
• в дОСВ е обиколен път на с. Варавара, но липсва в ИОУП;
• при анализа на въздействието на ИОУП върху местообитание 6220 Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero- Brachypodietea, на стр. 130 от ДОСВ е посочено, че местообитанието се среща само в 18 имота, в които се предвижда урбанизация. В приложената екселска таблица към ДОСВ виждаме, че са описани не 18, а 59 имота с това местообитание, попадащи в нови устройствени зони;
• Подобно разминаване има и за местообитание 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) в текста са посочени 32 имота, а в приложената таблица – 31.
Посочените разминавания са съществени, имат сществено отражение върху крайния характер на административния акт и не могат да бъдат оценени просто, като явни технически грешки.
А.2.8. Практически липсва оценка на въздействието от непреките въздействия и особено на нарасналия човешки поток и човешко присъствие произтичащи от нарастване на урбанизираните територии с 515,91 ха или 40%. По-голяма част от тези нови устройствени зони са предвидени да бъдат извън защитените зони, като практически цялата крайбрежна територия (Зона А от ЗУЧК) на общината извън границите на ЗЗ „Странджа“ BG0001007 и ЗЗ „Караагач“ BG0000143 е предвидена за урбанизиране и тези зони и особено крайбрежните има местообитания ще подложени на засилено човешко присъствие и въздействия.
А.2.9. дОСВ не оценява въздействието на заустването на пречистени и/или непречистени отпадни води върху местообитанията от приложение 1 на ЗБР и видовете от приложение 2 на ЗБР предмет на опазване в защитените зони и флагрантно нарушава изискването на чл. 31, ал. 1 на ЗБР изрично изискващ оценката на всички въздействия произтичащи от други проекти, като дОСВ заява, че няма да изивършва тази оценка, защото не е в обхвата на ИОУП да планира точките на заустване. Но не и че няма да с еналожи да има такива! В дОСВ конкретно е посочено:
• Стр. 101 „В проекта за ИОУПО на община Царево не се предвижда заустване на води (пречистени или непречистени) в акваторията на Черно море, тъй като определянето на точки за заустване е извън обхвата на Общите устройствени планове. (…) По тези причини въздействия върху морските местообитания в резултат на прилагането на предварителния проект за ИОУПО на община Царево в ДОСВ поради заустване на води в Черно море не се разглеждат. Във връзка с по-горното експертното заключение на авторите на ДОСВ е, че 6-те типа природни морски местообитания ще останат незасегнати от проекта за ИОУПО.“
• Стр. 184 „Не се предвижда заустване на непречистени отпадни води в Странджанските реки или нарушения на хидроложкия им режим, които да доведат до пресъхването и замърсяването им.“
• Стр. 205 „Не се предвижда заустване на непречистени отпадни води в р. Караагач или нарушения на хидроложкия ѝ режим, които да доведат до пресъхването и замърсяването ѝ.“
А.2.10. За оценка на степента на въздействие върху типовете природни местообитания и местообитанията на видовете, включени като целеви за опазване в ЗЗ BG 0000208 „Странджа“ е извършено на налагане на площите на съществуващите по ТУП от 1997 г. устройствени зони във формат *sph, който е послужил за Опорен план при изготвянето на проекта за ИОУПО на Община Царево и предвижданията на проекта за ИОУПОO-2017 върху площите на картираните по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ природни местообитания във формат *sph. За контрол и установяване на несъответствията на резултатите от посещенията на място и тези от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ на 12.09.2017 г. е извършена допълнителна проверка в присъствието на специалист от Община Царево, чрез геодезически прибор професионална ГНСС система GNSS, TRIMBLE R8s (глобална навигационна спътникова система Trimble R8s) с точност на трасиране и заснемане на точки по положение до 2 см. От ДОСВ се вижда, че теренната проверка е обхванала 285 имота. От 661 проверени полигони информацията от картирането не се потвърждава в 50 % от тях. На ниво имоти проверката е установила, че в 157 имота или 55 % не се потвърждават данните, предоставени от МОСВ и добити в рамките на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“. Независимо от този висок процент неповтърдени данни, ДОСВ и по специално оценката на въздействие върху природните местообитания е извършена изцяло въз основа на предоставено от МОСВ картиране, което поставя под въпрос научната достоверност на целият документ.
А.2.11. дОСВ не оценява въздействието на светлинното замърсяване и въздействието му върху нощните животни – прилепи и едри насекоми, както и върху нощноактивни гнездещи птици и нощни мигриращи птици от приложение 1 на ЗБР предмет на опазване в защитените зони и флагрантно нарушава изискването на чл. 31, ал. 1 на ЗБР изрично изискващ оценката на всички въздействия произтичащи от плана, като дОСВ заявява, че няма да изивършва тази оценка, защото липсват законови норми и нормативна уредба за това замърсяване. С това се показва, че авторите на дОСВ са некомпетентни, не познават целите и разпоредбите на ЗБР и по конкретно не познават разпоредбите на чл. 5, чл. 6 и § 1., т. 1 и 2 от Допълнителни разпоредби във връзка с чл. 31, ал. 1 на ЗБР.

Б. Проведената процедура е незаконосъобразна и са установени редица значими спрямо харакатера на крайното решение пороци и противоречия с материалния закон.

Б.1. ИОУП на Община Царево в нарушение на чл. 17а на Закона за устройство на черноморското крайбрежие предвижда урбанизация, строителството, промяната на предназначението върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни в следните имоти, картирани в специализираните карти на АГКК на дюните в землището на с. Лозенец: 44094.503.3, 44094.22.33, 44094.3.954, 44094.3.518, 44094.3.956, 44094.3.516, 44094.3.515, 44094.3.955 и др., планирани за застрояване с режим ОК-3 – Територии за курорт и допълващи дейности.

Б.2. ИОУП в нарушение на § 3 от ПЗР на Закона за горите предвижда урбанизация с режими ОК-4 и ОВ-1 на горски имоти, придобити чрез замяна с държавни имоти в землището на с. Лозенец както следва:
• 44094.14.974, 44094.14.975, 44094.14.976, 44094.14.977 и УПИ I-17, които са част от бивш имот 44094.14.17, придобит от „Маркетинг В“ ЕООД през 2007 г.
• 44094.14.850 като част от бивш имот 29.117, придобит от „Маркетинг В“ ЕООД през 2007 г.
• 44094.2.3, придобит от „Маркетинг В“ ЕООД през 2008 г.
• 44094.2.4, придобит от „Маркетинг В“ ЕООД през 2007 г. и в последствие раздробен на имоти с идентификатори 44094.2.949, 44094.2.948, 44094.2.958, 44094.2.952, 44094.2.951 и т.н.

В. дОСВ представя редица неточни данни относно биологията на местообитанията и видовете предмет на опазване

В. 1 Изтъкнати са аргументи, които не отговарят на реалното природозащитно състояние на местообитанията от приложение 1 на ЗБР и показват некомпетентност на експертите. Конкретно дОСВ посочва, че някои от псамофитните видове, като Argusia sibirica, Cakile maritima ssp. euxina са приети като инвазивни. Това е факт в Северна Америка, но не и у нас, където това са типични псамофитни видове и индикаторни за различни крайбрежни местообитания от Приложение 1 на ЗБР.
В. 2 В дОСВ се посочват неясни, непълни и може би некоретни данни от проведени теренни верификации или при оценката на видовете:
• В.3. дОСВ има спекулации, основаващи се на теренна проверка и признаване/непризнаване на данни от картирането.Липсват координатите на точките, в които е правена проверката. Липсва установеният видов състав или е противоречив(например пролетни видове от проверка през септември), липсват методите на определяне (пробни площадки, списъци, координати, имоти), неподходящо време за определяне на някои от местообитанията (напр. 6220), липсва как е определен, на основа на каква методологична или нормативна база е определен подходът, че когато дадено природно местообитание заема до 5% от площта на конкретен имот, то неговото разпростарнение се възприема в обхват на грешката на измерване при картирането и защо тази „грешка“ винаги се възприема в ущърб на присъствието на местообитанието – т.е. в дОВС не се среща предположението, че при +-5% разпространие в даден имот, това разпространение би могло да бъде и 10 %?
• За проверка станала през септември конкретно отхвърляща съществуването на местообитания с код 6210 и 6220 е посочен състав с ранно пролетни видове (не е посочен аспекта) и то абсолютно еднакъв, с участие в състава на едно (необяснимо явление) житно растение. Цитираме: стр. 126 „При предхождащото изготвянето ДОСВ обследване се установи, че североизточно от село Варвара, която по ТУП от 1997г е урбанизирана територия съществуват мезофитни пасища с доминант Alopecurus rendlei Eig. (Мехуреста лисича опашка), Trifolium subterraneum L. (Подземна детелина), Viola kitaibelliana Schultes (Китайбелова теменуга), Geranium asphodeloides Burm.f. (Бърдунов здравец), Oenanthe pimpinelloides L. (Анасонов воден морач), Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertner (Звездовиден рагадиолус), Verbascum phoeniceum L. (Финикийски лопен), Cerastium glomeratum Thuill. (Кълбестосъцветен рожец), Crepis sancta (L.) Babcock (Палестинска дрипавка),Ranunculus millefoliatus Vahl (Хилядолистно лютиче), Parentucelia latifolia (L.) Caruel (Широколистна парентуцелия), Lathyrus pannonicus(Jacq.) Garcke subsp. collinus (Панонско секирче) и Phelipanche arenaria (Borkh.) Powel var. euxina (Velen.) K. Stoyanov (Пясъчен воловодец).“
• 75 горе, в частта за оценката на въздействията от прилагането на ИОУПО върху белия щъркел (Ciconia ciconia) авторите на ДОСВ на ИОУП отбелязват че: „На територията на Община Царево в границите на защитената зона са установени общо 4 гнездящи двойки като разпределението на гнездата е следното: и по 1 в населените места Варвара, Ахтопол, Бродилово, и Синеморец (Димчев и др., 2007).”. Тук авторите използват и цитират официално публикувана информация от съществуващата литература, която е с давност над 10 години и съответно не е актуална. Това води до извода, че авторите на доклада или не са провеждали актуални проучвания на гнездовите двойки, (или алтернативно – в ущърб на професионалната компетентност са използвали неподходящ сезон по време на проучванията върху вида при изготвянето на ДОСВ). В последните години броят на гнездата се е увеличил спрямо споменатите в доклада общо 4 броя, а именно с още 2 гнезда в с. Варвара и с 1 гнездо в с. Резово. Това прави към днешна дата общо 7 гнездящи двойки в границата BG0002040 „Странджа“ по Директивата за птиците. По-надолу в оценката на степента на въздействие върху белият щъркел е споменато, че: „Сред проектите на ОУП няма такива които да оказват отрицателно въздействие по време на миграцията на вида.”, което противоречи на изложеното в третия абзац на стр. 95 от ДОСВ, а именно че „По време на миграцията отрицателно въздействие се очаква най-вече при някои реещи се водолюбиви птици като белия щъркел, които използват обработваемите площи за нощуване.”. Същевременно, в представената по-долу таблица за степента на въздействие върху вида, не е отбелязана степента на отрицателно въздействие по отношение увреждането и/или унищожаването на места за нощуване по време на миграцията на белия щъркел в районите на предвидените в ИОУП проекти.
• Стр. 75 горе, в частта за оценката на въздействията от прилагането на ИОУПО върху черния щъркел (Ciconia nigra) авторите на ДОСВ отбелязват че: „Съгласно предвидените в ИОУП проекти не се предвиждат отрицателни въздействия на местообитанията на вида. Очаква се известно увеличение на антропогенния натиск в такива местообитания, през размножителния период на черния щъркел от март до юли.“. Тук авторите не споменават в какво точно се изразява този атропогенен натиск, дали само в безпокойство, или и в унищожаване на гнездови и/или хранителни местообитания на вида. Същевременно, в представената по-долу таблица за степента на въздействие върху черния щъркел, е отбелязано отрицателно въздействие единствено по отношение безпокойството, унищожаването и фрагментацията на места за гнездене на този вид, но не и по отношение унищожаването и фрагментацията на места за хранене през размножителния период. Съгласно непубликувана информация от последните години, хранене на индивиди от черен щъркел през размножителния период е наблюдавано редовно в откритите тревни пространства и прилежащите морски брегове в района между с. Варвара и гр. Ахтопол, от страна на експерти от Дирекция Природен парк „Странджа“ (мл. експерт „Биолог“ – М. Рашков, гл. експерт „Биологично разнообразие“ – инж. Ив. Камбуров, 2016 – 2017 г.).
• Стр. 148, долу в частта за оценката на въздействията от прилагането на ИОУПО върху видрата (Lutra lutra) е написано, че: „Присъствието на хора през летния сезон в района на плажовете е голямо; в останалото време е малко до средно и не оказва значимо влияние на видрата.“. В този случай, степента на безпокойство и натиск върху популациите на видрата в района на крайбрежието през времето извън летния сезон е отбелязано от авторите на ДОСВ на ИОУП като „без значително влияние“ (тоест незначителна). В същото време обаче, тук не е отбелязана степента на безпокойство по време на летния сезон, като не става ясно дали присъствието на хора оказва или не оказва значимо влияние върху вида в съответния район.

При отказ за приемане на нищожност на процедурата, настояваме за извършване на пълно обществено обсъждане на доклада за Екологична оценка и приложения към него доклад за Оценка за съвместимост на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и настояваме това становище да се счита, като отрицателно становище към доклада за Екологична оценка.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1291 посещения